Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
NOVEMBER 2006
Úvodník
O TUNELÁROCH, FORME A OBSAHU
S Pavlom Dvořákom
NÁRODNOSTNÉ TRENICE VZNIKALI S FUNKCIAMI A POLITIKOU
Z krátkeho výletu na sever
170 ROKOV PO ŠTÚROVI
Zamyslenie
UHORSKÁ JESEŇ
Ústav v Lochoviciach
KLIENTI AJ ZO SLOVENSKÝCH RODÍN
Michal Fraštacký
KANADSKÝ SLOVÁK ZAVRAŽDENÝ V AFGANISTANE
Zuzana Homolová v Prahe
KRÁĽOVNÁ SLOVENSKÝCH BALÁD
Ľudmila Šunová
MARATÓN AJ NA ANTARKTÍDE
Rodáčka z Košíc medzi blahoslavenými
UCTILI SI JU KRESŤANIA I ŽIDIA
Július Satinský
TELEVÍZNY PROFIL NEZABUDNUTEĽNÉHO KOMIKA
Príbehy spod Marhátu
TICHÝ STAV MANŽELSKÝ
Herečka a spisovateľka Vilma Jamnická
NEUVERITEĽNÁ NOVEMBROVÁ STOROČNICA
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová