ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ česko-slovenská revue
Zima 2005
Z OBSAHU:

Na úvod
DRUHÉ ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
10 Rokov českej univerzitnej slovakistiky
KONFERENCIA K VÝROČIU
10 rokov českej univerzitnej slovakistiky
DOKUMENTY PAVLA HRÚZA A ŠESŤDESIATE ROKY
10 rokov českej univerzitnej slovakistiky
LUDVÍK PATERA A KONSTITUOVÁNÍ OBORU SLOVAKISTIKA NA FF UK V PRAZE
10 rokov českej univerzitnej slovakistiky
ČESKÉ LISTY V SLOVENSKEJ PRÓZ
Z pripravovanej knihy
EGON BONDY
Rakúsovo spectaculum mundi
RAKÚSOVO SPECTACULUM MUNDI
Listy úcty a priateľstva
KOLOMAN SOKOL A JOZEF LETTRICH
Pamäte Antona Baláža
AKO CHUTÍ POLITIKA
Paměti
NA STARÉM DOBRÉM GYMNÁZIU
Recenzie na dve knihy a Zrkadlenie
SLOVENSKÉ KNIHY Z PRAHY
Recenzie na dve knihy a Zrkadlenie
ZRKADLENIE ČESKEJ A SLOVENSKEJ LITERATÚRY

titulni strana
ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
česko-slovenská revue
štvrťročník- čtvrtletník
cena 40 Kč v ČR, 40 Sk v SR
rediguje Redakčný kruh,
predsedníčka: Oľga Feldeková,
výkonný podpredseda: Vladimír Skalský
grafická úprava: Jozef Illiaš
vydáva Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11, 120 00 Praha 2, IČO: 26603292,
tel.: +420 224 918 483, tel./fax: +420 224 919 525,
e-mai: zrkadlenie@czsk.net
v spolupráci so Slovensko-českým klubom,
Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu.
Tlač: Sdružení MAC, s. r. o.
Reg. MK ČR E 15388
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry ČR
Redakčný kruh:
Anton Baláž, Ireney Baláž, Ladislav Ballek, Zuzana Cigánová, Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková (predsedníčka), Daniela Fischerová, Michal Giboda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Alexander Halvoník, Helena Haškovcová, Karol Horák, Viktoria Hradská, Miroslav Huptych, Anton Hykisch, Emil Charous, Jozef Junas, Peter Juščák, Vladimír Karfík, Vladimír Kavčiak, Ivan Klíma, Alex Koenigsmark, Imrich Kružliak, Juraj Kuniak, Jan Lukeš, Lubomír Machala, Dušan Malota, Gustáv Murín, Vladimír Petrík, Vladimír Rais, Ján Rakytka, Vladimír Skalský (výkonný podpredseda), Zdenka Sojková, Jiří Stránský, Eduard Světlík, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Miloš Tomčík, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Pavel Verner, Naďa Vokušová, Jarmila Wankeová, Vojtech Zamarovský, Jiří Žáček