Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚN 2001
Dotyky
S ÚCTOU K ČITATEĽOVI
Michal Ganik
MEDZI PRAHOU A NEW YORKOM
Slovenská kultúra v Moravskej Třebovej
NAJKRAJŠIA Z ROZPRÁVOK
Česko-slovenská Lucie na bílo
TELEVÍZNA MANIFESTÁCIA VZÁJOMNOSTI
Skupina No Name
UŽ SME TU NIEČO NECHALI
Biele miesta v histórii
POSLEDNÍ HABSBURGOVCI A SLOVENSKO
Nestor slovenskej fotografie
TAK SME SA KÁLLAYA DOČKALI!
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová