ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Na úvod

ŽATVA NA KONCI ROKA

Posledné mesiace priniesli v Česku žatvu slovenských kníh a literárnych podujatí. Veľkú časť z nich má na svedomí vydavateľ revue Zrkadlenie-Zrcadlení Slovenský literárny klub v ČR, prípadne Slovensko-český klub, ktorý je spolu s PEN-klubmi v oboch krajinách spoluvydavateľom nášho mesačníka.

Zásadný význam prikladáme bloku, ktorý je v tomto čísle revue venovaný víťazným prácam v prvom ročníku Literárnej súťaže Jána Kollára.

Predstavujeme aj unikátnu antológiu "Rozdíly sbližují (Čeští spisovatelé o Slovensku)", zostavenú českým slovakistom Emilom Charousom pre Slovenský literárny klub v ČR ako pendant k jeho skoršej antológii "Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov (Praha v zrcadle slovenské literatury)", vydanej Slovensko-českým klubom.

Pozornosti redakčného kruhu Zrkadlenia neunikol ani zámer vydať český preklad "Proglasu" z pera ďalšieho českého slovakistu Martina Kučeru, realizáciu ktorého pripravuje Slovensko-český klub s podporou Literárneho informačného centra v Bratislave.

V oblasti výtvarného umenia je zasa udalosťou prvoradého významu vydanie veľkoformátovej takmer tristostranovej knihy "Čas v súvislostiach", ktorá je súčasne výpravným katalógom k rozsiahlej dvojdielnej výstave 200 rokov slovenského výtvarného umenia. Kniha a výstavný projekt sú spoločným dielom D+Gallery, spoločnosti Ivana Slovakia a Slovensko-českého klubu.

O pár týždňov skôr vydal tento klub "Knížku o životě Ľudovíta Štúra" a usporiadal k tejto príležitosti aj spomienkový večer, z ktorého prinášame v Zrkadlení malý čriepok. Slovenský literárny klub zasa vydal "Ohlédnutí" multikultúrneho pedagóga Miroslava Dědiča a pripravil mu prezentáciu v priestoroch pražského magistrátu.

Na samom sklonku roka vydá Slovenský literárny klub na popud Spoločnosti generála M. R. Štefánika zborník k 125. výročiu narodenia tejto výnimočne všestrannej osobnosti, jedného zo spoluzakladateľov ČSR. Slovensko-český klub zasa vydá zborník "Slovenský jazyk na českej škole" a didaktický CD-ROM pre základné školy v ČR.

Uskutočnilo sa i niekoľko úspešných prezentácií slovenskej knižnej tvorby a literatúry ako celku v ČR. Spomenúť možno Dni slovenskej kultúry v brnianskej Knižnici Jiřího Mahena, kde v spolupráci so Slovensko-českým klubom, Slovenskou národnou knižnicou, Literárnym informačným centrom a Bibianou Bratislava zrealizovali celý rad podujatí. Tri výstavy - najkrajších kníh, najkrajších ilustrácií a jednu životopisnú venovanú Lacovi Novomeskému. A niekoľko literárnych programov - napríklad pásmo o Lacovi Novomeskom, diskusné fórum Bibiany či prezentáciu pražského slovenského autora Jána Rakytku pre nevidiacich a slabozrakých užívateľov knižnice. V rámci Slovenských salónov v Nostickom paláci sa spolu s Charousovou antológiou predstavoval aj Feldekov preklad básní Sergeja Jesenina, Literárne informačné centrum zasa priviezlo do Slovenského inštitútu v spolupráci so Slovensko-českým klubom monografiu venovanú prozaikovi a súčasnému veľvyslancovi SR v ČR J. E. Ladislavovi Ballekovi "Príbeh ako princíp".

A to ani nespomíname vznik úplne nového slovenského média v ČR, ktoré sa chce venovať aj literárnemu kontextu - internetového rádia v rámci serveru Český a slovenský svet (www.svet.czsk.net). A, pochopiteľne, pripravujú sa už i projekty na budúci rok. Napríklad Ľubomír Feldek, v roku 2006 sedemdesiatnik, pripravil rukopis svojich pamätí, Juraj Szántó zasa pamätnice svojej nedávno zosnulej manželky, rozhlasovej novinárky Oľgy Szántóovej. K celému radu z týchto projektov sa rozhodne v našej revue ešte vrátime - rozhodne môžeme mať radosť, že podnetov pre Zrkadlenie-Zrcadlení je toľko, že by sa pomaly mohlo zmeniť zo štvrťročníka aj na týždenník...

VLADIMÍR SKALSKÝ, NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah