ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ česko-slovenská revue
Jeseň 2004
Z OBSAHU:

Na úvod
KTO, S KÝM, AKO, PREČO, ZA ČO...
Zrkadlenie vedy a umenia
ESTETIKA PŘÍRODNÍCH FOREM JAKO MOTIVACE VĚDY
Exil, domov, Franken
EURÓPA JE NAŠOU SPOLOČNOU VLASŤOU
Exil, domov, Franken
FRANKEN, OPUS BONUM
Poviedka 2004
K. K. BAGALA - OTEC I MATKA
Poviedka 2004
ABSOLÚTNY SLUCH
Z pamětí na přeskáčku
BACCARDI
Čítanka v zrkadle
MODERNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA PRE ČESKÉHO TÍNEDŽERA
Čítanka v zrkadle
PŘÍSPĚVEK K UDRŽENÍ BLÍZKOSTI ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Aktuálne postrehy spisovateľa
VŠELIČO JE INAK
Smrtka, Naďa a iné
VADAS VERZUS KLIMÁČEK
Košický Franz Kafka
ŠÁNDOR MÁRAI, ZAPRISAHANÝ NEPRIATEĽ DIKTATÚR

titulni strana
ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
česko-slovenská revue
štvrťročník- čtvrtletník
cena 40 Kč v ČR, 40 Sk v SR
rediguje Redakčný kruh,
predsedníčka: Oľga Feldeková,
výkonný podpredseda: Vladimír Skalský
grafická úprava: Jozef Illiaš
vydáva Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11, 120 00 Praha 2, IČO: 26603292,
tel.: +420 224 918 483, tel./fax: +420 224 919 525,
e-mai: zrkadlenie@czsk.net
v spolupráci so Slovensko-českým klubom,
Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu.
Tlač: Sdružení MAC, s. r. o.
Reg. MK ČR E 15388
Vychádza s podporou Ministerstva kultúry ČR
Redakčný kruh:
Anton Baláž, Ireney Baláž, Ladislav Ballek, Zuzana Cigánová, Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková (predsedníčka), Daniela Fischerová, Michal Giboda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Alexander Halvoník, Helena Haškovcová, Karol Horák, Viktoria Hradská, Miroslav Huptych, Anton Hykisch, Emil Charous, Jozef Junas, Peter Juščák, Vladimír Karfík, Vladimír Kavčiak, Ivan Klíma, Alex Koenigsmark, Imrich Kružliak, Juraj Kuniak, Jan Lukeš, Lubomír Machala, Dušan Malota, Gustáv Murín, Vladimír Petrík, Vladimír Rais, Ján Rakytka, Vladimír Skalský (výkonný podpredseda), Zdenka Sojková, Jiří Stránský, Eduard Světlík, Ivan Odilo Štampach, Nataša Tanská, Miloš Tomčík, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Pavel Verner, Naďa Vokušová, Jarmila Wankeová, Vojtech Zamarovský, Jiří Žáček