Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
SEPTEMBER 2006
Úvodník
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A POTKANI
S Janom Novákom
FUTBAL SMERUJE K UMENIU
Neslávne slávni
MINISTRI VNÚTRA Z MÔJHO RODNÉHO KRAJA
10 rokov od smrti Vlada Müllera
HEREC, KTORÉHO NEBOLO MOŽNÉ PREHLIADNUŤ
Letná úvaha
CESTY PO SLOVENSKU
Za Vojtechom Zamarovským
NA DRUHEJ STRANE RIEKY
Lietadlo našich nebeských jazcdov
PRI LEPENÍ JEDNÉHO MODELU
Slovenský rozhlas
OSEMDESIATROČNÝ JUBILANT
Dietológ Vít Chaloupka
OSVETA V MENE ZDRAVIA
Lady Milena Grenfell-Baines
POSLANKYŇA DOBREJ VÔLE
Českí a slovenskí lekári si rozumejú
AJ PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA
glosa
ISTOTY A OTÁZNIKY
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová