Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
DECEMBER 2005 - JANUÁR 2006
Úvodník
VISEGRAD - TERRA INTERCULTURALIS
S ministrom obrany SR Jurajom Liškom
ZELENÁ PROFESIONÁLNEJ ARMÁDE
Sonda
KULTÚRA SLOVÁKOV V ČESKU
Matematik a pedagóg Lev Bukovský
MÁME PRIVEĽA UNIVERZÍT
Fejtón
TAK TROCHU O BABKE A TAK TROCHU O SEXE...
Milan Hodža
GRANDSEŇOR V HALENE
Herec Alexej Pyško
S VÝCHODOSLOVENSKOU TVRDOHLAVOSŤOU
Výročie
MALÝ RÍM OSLAVUJE
Slovenský salón
KNIHY, KTORÉ STOJA ZA PREČÍTANIE
Spomienka
SILVESTER 1944 NA KLENOVSKÝCH LAZOCH
Pražské návraty
DNI DOMINIKA TATARKU
Tradície našich predkov
VIANOČNÉ ČAROVANIE
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová