SLOVENSKÉ DOTYKY
 

BUDMERICE - TERRA INTERCULTURALIS

Stredná Európa ako mozaika menšín

Na sklonku septembra, od piatku 22. do nedele 24., sa v kaštieli v Budmericiach konala konferencia o vzájomných národnostných menšinách v rámci projektu Slovensko-českého klubu "Visegrad - Terra Interculturalis". Vydavateľ Slovenských dotykov tento projekt realizuje spolu s partnermi, menšinovými organizáciami z krajín V4 s podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu. Celý komplexný program, súčasťou ktorého sú napríklad aj literárne večery autorov zo stredoeurópskych národnostných menšín, bol uvedený do života 22. mája tohto roku na tlačovej konferencii na Úrade vlády ČR.

Konferencia bola celkom mimoriadnou príležitosťou naozaj podrobne rozobrať špecifiká tej-ktorej menšiny, ako aj odlišnosti politiky jednotlivých krajín voči menšinám, žijúcim na ich území, ako aj voči svojim krajanom v zahraničí. Práve toto porovnanie, ktoré bude obsiahnuté aj v zborníku z konferencie, bude iste cenné pre všetkých odborníkov, ktorí sa problematikou zaoberajú, a môže pomôcť pri preberaní dobrých skúseností a odstraňovaní problémov, ktoré sa vo vzťahoch majority a minorít samozrejme vyskytujú. Bohužiaľ, aj v súčasnosti je to viac než aktuálne.

Po tlačovej konferencii v Bratislave nasledovalo slávnostné otvorenie s typickými kačacími hodmi v Budmericiach. Hlavná časť pracovného programu sa odohrala v sobotu.

Mimoriadny ohlas mali napríklad informácie predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika a šéfredaktora Ľudových novín, básnika Imricha Fuhla o systéme menšinových samospráv v Maďarsku a doslova revolučných zmenách v živote tejto menšiny v ostatných rokoch. Rovnako inšpiratívne boli informácie predsedu Kongresu Poliakov v Českej republike Józefa Szymeczka o veľmi bohatom a štruktúrovanom menšinovom živote Poliakov na Těšínsku, o politike Poľska voči svojim krajanom, nazývaným súhrnne Polonia, či o aplikácii Českou republikou nedávno ratifikovanej Charty regionálnych či menšinových jazykov. O politike Poľska voči Polonii napokon hovoril aj 1. tajomník poľského veľvyslanectva na Slovensku Marek Minarczuk. O politike Slovenska voči krajanom hovorila zasa predsedníčka tento rok konštituovaného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranićí Vilma Prívarová. Vzťah Medzinárodného visegrádskeho fondu k tejto problematike priblížil zástupca jeho výkonného riaditeľa René Kubášek. V zborníku nebudú chýbať ani príspevky podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, veľvyslanca SR v ČR a predsedu organizačného výboru projektu Ladislava Balleka, spisovateľa Gustáva Murína, vymedzujúceho vôbec pojem stredná Európa, a samozrejme predstaviteľov maďarskej menšiny v Česku i na Slovensku, slovenskej a českej v Poľsku, českej a poľskej na Slovensku, pochopiteľne aj slovenskej v Česku, ktorá bola reprezentovaná hneď štyrmi zástupcami... A tiež príspevky ďalších odborníkov, vrátane štúdie o migrácii Rómov zo Slovenska do Česka, ktorá celkom určite ovplyvnila viaceré normy upravujúce vzťahy týchto krajín. Pozitívny príklad medzi nie vždy optimálnymi vzťahmi miestnych a regionálnych samospráv voči národnostným menšinám predstavil Jaroslav Balvín z pražského magistrátu. Jednoducho, zaznelo veľmi veľa podnetov. Zborník bude navyše obsahovať aj tabuľkové porovnanie stavu jednotlivých menšín a politiky voči nim, čo je naozaj veľmi užitočné nóvum.

V sobotu sa priamo v Budmericiach uskutočnil aj jeden z literárnych večerov v rámci projektu "Visegrad - Terra Interculturalis". Moderoval ho slovenský prozaik a zástupca riaditeľa Literárneho informačného centra Anton Baláž a vystúpili na ňom traja autori - maďarský básnik žijúci na Slovensku Árpád Tőzsér, pražský slovenský literát a pesničkár žijúci Dušan Malota a slovenský básnik z Maďarska Imrich Fuhl. Večer potvrdil, aké zaujímavé môže byť, ak autor stojí každou nohou v inej kultúre, aké podnety, bolestivé či humorné to môže prinášať.

Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe pokračovať v projekte. Rok 2007 by mal po literárnej výmene patriť divadelnej. Konferencie sa už budú po základnom vymedzení problematiky v tomto roku zameriavať na konkrétne užšie určené témy, tá najbližšia by sa podľa predbežných úvah mohla zrejme konať vo Varšave.

VLADIMÍR SKALSKÝ


Zpět na obsah