Aby zvony slov nezamĺkli

20. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO LITERÁRNEHO ŽIVOTA MAĎARSKÝCH SLOVÁKOV

Pri Masovokomunikačnom výbore Demokratického Zväzu Slovákov v Maďarsku pred dvadsiatimi rokmi vznikla LITERÁRNA SEKCIA, ktorú môžeme pokladať za "právneho predchodcu" ZDRUŽENIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A UMELCOV V MAĎARSKU (ZSSUM). Táto naša pred viac ako desiatimi rokmi založená samostatná civilná organizácia s celoštátnou pôsobnosťou v spolupráci s budapeštianskym Slovenským inštitútom (SI) a Čabianskou organizáciou Slovákov (ČOS) v dňoch 24. a 25. októbra usporiadala veľkolepé jubilejné oslavy v Budapešti, Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe pod názvom ABY ZVONY SLOV NEZAMĹKLI. Pri príležitosti 20. výročia organizovaného literárneho života Slovákov v Maďarsku sa konalo nielen medzinárodné sympózium, ale aj mimoriadna hodina literatúry a stovky záujemcov si pozreli príležitostné literárne pásmo. Oslavy jubilea boli dôstojným rámcom na odovzdanie Slovenskej literárnej ceny Etnikum. Podujatie podporili Ministerstvo spravodlivosti MR, Ministerstvo národného a kultúrneho dedičstva MR, Úrad pre národné a etnické menšiny, Celoštátna slovenská samospráva a Slovenská menšinová samospráva XII. obvodu Budapešti.

Jubileum poskytlo príležitosť ministrovi kultúry SR Milanovi Kňažkovi, aby v liste adresovanom predsedovi ZSSUM Michalovi Hrivnákovi vyjadril úctu práci, ktorú členovia tejto organizácie vykonali a dodnes vykonávajú. "Literatúra a umenie sú podstatnou súčasťou duchovného života každého národného spoločenstva a predpokladom pre zachovanie jeho kultúrnej identity, či už žije na kompaktnom území v starej vlasti alebo v diaspóre. Vaše združenie sa významne zaslúžilo o nové rozprúdenie slovenského krajanského života v Maďarsku a dlhé roky poskytuje priestor umeleckým talentom medzi našimi krajanmi. Je to vytrvalé úsilie za dobrú vec, ktoré si zaslúži uznanie a všestrannú podporu..." - píše M. Kňažko vo svojom blahoželaní k výročiu organizácie našich spisovateľov a umelcov "so želaním ďalšieho úspešného napredovania v jej záslužnej a vzácnej činnosti". V podobnom duchu sú koncipované i gratulácie predsedu Spolku slovenských spisovateľov Jána Tužinského a tajomníka SSS Pavla Janíka, riaditeľa bratislavského Domu zahraničných Slovákov Pavla Stračiaka, ako i predsedu Matice slovenskej (MS) Jozefa Markuša a riaditeľa Krajanského múzea MS Stanislava Bajaníka. "Patríte medzi subjekty slovenského svetového umenia, ktoré v zložitých situáciách razili a razia cestu slovenskému slovu, duchu, náture mimo svojej otcovskej a materinskej vlasti, pričom obohacujú kultúry každého národa, kde ich život usadil. Je to sotva doceniteľná služba slovenskému umeniu a nemožno ju chápať inakšie ako veľký prínos do kultúry a umenia v Maďarsku, na Slovensku a medzi Slovákmi celého sveta..." - napísali poprední predstavitelia Matice, ktorí pri tejto príležitosti udelili ZSSUM Pamätnú medailu MS sv. Cyrila a Metoda.

SI v Budapešti oslavy nášho významného jubilea začlenil do série podujatí Týždne slovenskej kultúry v Maďarsku, ktoré potrvajú do 15. decembra. V budove Inštitútu, ktorý bol dejiskom sympózia, početných záujemcov vrátane predstaviteľov nášho kultúrneho a verejného života, privítal moderátor podujatia, riaditeľ SI Karol Wlachovský. S rozsiahlejším úvodným príspevkom o dvoch desaťročiach organizovaného literárneho života Slovákov v Maďarsku vystúpil predseda ZSSUM M. Hrivnák. Zrod a vývoj súčasnej domácej slovenskej literatúry a literárneho života hodnotil ako snáď najatraktívnejší a zároveň azda i najdiskutabilnejší jav nášho spoločenského života v uplynulých desaťročiach. Náš popredný prozaik tento proces básnicky prirovnal k ovocnému sadu, nad ktorým sa po májovom daždi razom vyjasní a v príjemných slnečných lúčoch všetko začne pučať. Keďže zázraky sa (až tak často) v našom živote nestávajú, "vzápätí zákerný mráz zabráni, aby tento proces pokračoval". Predseda ZSSUM nastolil otázku významu literatúry v živote našej Slovače a snažil sa "vylúštiť záhadu", čo spôsobilo vzostup našej literatúry a čo bolo, resp. je príčinou jej stagnácie. Podľa jeho presvedčenia v neposlednom rade skutočnosť, že jednotliví literáti a ich organizácia až dodnes zďaleka neboli v dostatočnej miere docenení.

Spomínané otázky rezonovali i v ďalších príspevkoch (aspoň úryvky z ktorých mieni naša redakcia uverejniť v nastávajúcom období). Na sympóziu vystúpili takí renomovaní znalci nášho literárneho života - prevažne zo zahraničia -, ktorí mu od počiatkov venujú systematickú pozornosť. Škoda, že po veľmi cenných koreferátoch Kataríny Maružovej-Šebovej zo Segedína, Petra Andrušku a Milana Resutíka zo Slovenska, Ondreja Štefanku z Rumunska a Michala Harpáňa z Juhoslávie nezostal čas na rozprúdenie diskusie. Záverečná časť prvého dňa osláv už patrila umeleckému slovu v tom pravom zmysle slova. Adepti herectva Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave Zuzana Chladná a Tomáš Novotný pod vedením skvelej interpretky, docentky Jaroslavy Čajkovej pôsobivo predniesli pásmo z ukážok literárnych diel slovenských autorov v Maďarsku, ktoré zostavil Oldřich Kníchal.

25. októbra predpoludním skupina našich literátov a časť ich hostí zavítali do Slovenského Komlóša. Mimoriadnej hodiny literatúry v knižnici Osvetového strediska J. G. Tajovského sa zúčastnili najmä žiaci a pedagógovia miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Spisovatelia a ďalší hostia zavítali aj na úrad mestskej samosprávy, aby sa dôkladnejšie oboznámili s každodennými starosťami a radosťami Komlóšanov.

Jubilejné oslavy vrcholili slávnosťou usporiadanou v popoludňajších hodinách v preplnenej veľkej sále Základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Békešskej Čabe. Predseda ZSSUM M. Hrivnák pred slávnostným odovzdaním Literárnej ceny Etnikum a ďalších odmien za literárnu a organizačnú činnosť vo svojom otváracom prejave o. i. uviedol: Začínali sme od nuly a ani to nebolo jednoznačné, že sa oplatí písať po slovensky. Vydanie jedného zväzku zborníka vtedy znamenalo prelom a potom sa už objavovali samostatné diela predstaviteľov slovenskej literatúry v Maďarsku. Predseda poroty, ktorá rozhodla o udelení uznaní, K. Wlachovský a zakladateľ ceny, riaditeľ vydavateľstva Etnikum, zároveň sponzor akcie (inak rumunského pôvodu) György Mihaiescu informovali o poslaní ceny a o práci poroty.

V kategórii poézie Slovenskú literárnu cenu Etnikum dostal komlóšsky rodák Juraj Dolnozemský za básnickú zbierku zemitej poézie Doma (1998), zviazanú s rodným regiónom. Prozaika, šéfredaktora Ľudových novín Zoltána Bárkányiho-Valkána odmenila medzinárodná porota za súbor próz Návraty (1998) s prihliadnutím na jeho dosiaľ publikovanú realistickú prozaickú tvorbu. V kategórii esejistika prevzal cenu O. Kníchal za texty popularizujúce slovenských spisovateľov vrátane dolnozemských slovenských autorov. Za celoživotné dielo bol vyznamenaný Ondrej Krupa za esejisticky koncipované národopisné monografie slovesnej ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. Na základe odporúčania poroty ZSSUM z cieľovo určených prostriedkov za organizačnú a redakčnú prácu odmenilo M. Hrivnáka, Alexandra Kormoša a Gregora Papučka.

Slávnosť sa skončila literárno-hudobným pásmom bratislavských umelcov a čabianskeho gitaristu Zsolta Vargu. Pri príležitosti jubilea našich literátov v békeščabianskom Dome slovenskej kultúry sa konala recepcia, na ktorej čerství laureáti ceny Etnikum sa mohli tešiť početným blahoželaniam a ďalšiemu nekaždodennému oceneniu. ČOS im totiž udelila veľmi vtipnú tekutú "cenu Zlatého pera namáčaného do pálena" s nasledujúcim sprievodným veršíkom: "Páleno, páleno, po celom svete vychválenvo! Čo som sa ja za teba naplativ striebra, zlata, a ty ma len stŕčaš do blata!"

IMRICH FUHL

obsah | svět - svet