Než sa zastaví predvolebný kolotoč...

Blížiaca sa predvolebná kampaň vyburcovala predstaviteľov niektorých politických strán v Maďarsku, aby sa uchádzali o priazeň čo najväčšieho počtu voličov a je len prirodzené, že sa obrátili aj na organizácie, respektíve samosprávy, ktoré zastupujú záujmy príslušníkov menšín, aby tieto podporili ich politický program. Celoštátne menšinové organizácie síce dosiaľ nemajú možnosť priameho zastúpenia v najvyššom zákonodarnom zbore krajiny, majú však príležitosť odovzdať svoje hlasy politickým stranám, aj keď bez jasnej predstavy na aké ciele bude zúročený takto získaný politický kapitál tej či onej strany a navyše - či bude zúročený aj v prospech menšinových voličov.

Toto riziko mali nepochybne pred očami aj vedúci predstavitelia troch menšinových celoštátnych samospráv - chorvátskej, nemeckej a slovenskej, keď vo svojom nedávnom spoločnom vyhlásení odmietli "pytačky" politickej scény s pripomienkou, že menšinové organizácie majú byť nezávislé od politických strán. Spomenuté tri samosprávy sa preto dištancovali od možnosti volebného spojenectva či podpory volebnej kampane ktorejkoľvek politickej strany a tiež pripomenuli, že hoci zákon o národnostných a etnických menšinách bol prijatý ešte v roku 1993 a odvtedy aj Ústavný súd dvakrát vyzval parlament, aby urobil aj ďalší krok a prijal zákon o parlamentom zastúpení menšín, dosiaľ sa tak nestalo. Očakávajú teda, že nový parlament, ktorý má byť zvolený v apríli t. r., konečne vyrieši problém trvajúci takmer desať rokov.

Za takmer toľko rokov totiž predošlé vládne garnitúry nedokázali prejaviť dostatok politickej vôle a uvedomiť si, že chronická absencia zastúpenia národnostných menšín v parlamente je na škodu nielen samotným národnostiam, ale predovšetkým neslúži záujmom krajiny vo svete a v prvom rade dobrým stykom so susednými štátmi. Politici si pravdepodobne v dostatočnej miere neuvedomujú, že riešenie vzťahu väčšinového národa a menšín je zároveň otázkou tolerancie i štátnickej múdrosti. Ústava Maďarskej republiky, ale aj litera národnostného zákona zaručujú menšinám právo na zastúpenie v parlamente krajiny. Bohužiaľ, táto litera je nateraz mŕtva a tieto práva majú zatiaľ hodnotu číro papierovú, pričom trvajúci rozpor medzi teóriou a praxou politiky, v tomto prípade národnostnej, jednoducho nemožno preklenúť taktickým manévrovaním či deklaráciami dobrej vôle.

Súčasná situácia v tomto smere, nepochybne ovplyvnená predvolebným ovzduším, jednako poukazuje na určité tendencie, ktoré by nasvedčovali, že ešte nie je všetko stratené a že aj národnostiam sa môže čo-to ujsť zo spoločného okrúhleho stola našej demokratickej spoločnosti. Náznakom toho by mohol byť vládny návrh, podľa ktorého v parlamente by sa malo nájsť trinásť poslaneckých kresiel pre zástupcov trinástich národností. Nehľadiac na to, či s takýmto kľúčom budú súhlasiť všetky a zďaleka nie rovnako početné menšiny, návrh (ktorý môže byť predmetom zdĺhavých a neplodných diskusií) vopred počíta s tým, že brány v najvyššom zákonodarnom zbore krajiny otvorí kandidátovi na čele menšinovej listiny iba v tom prípade, ak táto listina získa minimálne desať tisíc platných hlasov. Pokiaľ túto hranicu nedosiahne, jej miesto - nepochybne v duchu demokratickej zásady Väčšina rozhoduje - zaujme ďalšia menšina, tentoraz však už s vyšším počtom hlasov. Osobitnou nevýhodou je skutočnosť, že v porovnaní s takpovediac pozitívno-diskriminatívnou klauzulou, uplatnenou v posledných voľbách do miestnych samospráv, návrh volebného zákona stavia voličov pred rozhodnutie, či hlasovať za listinu politickej strany, alebo za listinu celoštátnej menšinovej samosprávy. Šance menšinových kandidátov citeľne oslabuje aj skutočnosť, že menšinové samosprávy - a to je dané objektívnymi historickými skutočnosťami - nemajú dostatok skúseností a síl v dravom politickom ringu, ani taktickej rafinovanosti tradičných partajných konštelácií a kabinetov. S konkrétnejšou odpoveďou na otázku, dokedy ostanú tuzemské národnostné menšiny bez parlamentného zastúpenia, môžeme však v každom prípade počítať až vo chvíli, keď sa zastaví predvolebný kolotoč.

O. K.,ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku

obsah | svět - svet