O slovenskej vedeckej literatúre

Predpokladom dobrej vedeckej práce je dobrá vedecká literatúra. Ale vedecká literatúra patrí k tým odvetviam vydavateľskej činnosti, ktoré, žiaľ, neprosperujú. Toto boli základné myšlienky budapeštianskej prezentácie vydavateľstva Slovenskej akadémie vied (SAV) VEDA. Inštitúcia oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho založenia a okrem značných uznaní sa môže pýšiť aj tým, že si zachovala aj po politickom prevrate svoju pozíciu..

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Štefan Markuš vo svojom úvodnom prejave pripomenul, že nadácia Slovak Gold udelila a dvakrát predĺžila vydavateľstvu SAV VEDA certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za publikáciu Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska.

Predmetom činnosti VEDY je edičná, vydavateľská a výrobná činnosť periodickej a neperiodickej vedeckej, odbornej a populárno-vedeckej literatúry pre organizácie Slovenskej akadémie vied a mimo nej, ďalej reklamná, propagačná a obchodná činnosť, zabezpečovanie technického spracovania, prípravy tlačových podkladov, polygrafickej výroby, knihárskeho spracovania, ako aj expedícia a distribúcia.

VEDA publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied. Mimochodom má monopol na vydávanie slovníkov a príručiek slovenskej gramatiky. V edičnom programe VEDY sú tiež encyklopédie, slovníky, ako aj náučná a populárno-vedecká literatúra. Vydavateľstvo SAV za 50 rokov svojej existencie vydalo vyše 3 150 knižných titulov. Sú to diela o dejinách Slovenska, slovenskej hudby, literatúry či divadla, ale aj Slovník slovenského jazyka, Historický slovník slovenského jazyka (zatiaľ päť zväzkov), Synonymický slovník slovenčiny, šesťzväzková vlastivedná Encyklopédia Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska a iné. VEDA je spolu s Encyklopedickým ústavom SAV aj vydavateľom Všeobecnej slovenskej encyklopédie, Encyclopaedia BELIANA (zatiaľ vyšli prvé dva zväzky). Táto publikácia bola pomenovaná podľa známeho uhorského polyhistora Mateja Bela. Encyclopaedia BELIANA je podľa Štefana Markuša jedinečná svojho druhu, lebo nielenže je pekná, ale aj poznatkami obšírna.

Vydavateľské aktivity VEDY sa špecializujú a rozširujú tak, aby zaznamenali najnovšie trendy vedeckého výskumu. Čo sa týka časopiseckej produkcie vydavateľstva, vydáva množstvo vedeckých časopisov, väčšinou v anglickom jazyku. Riaditeľ Slovenského inštitútu Karol Wlachovský vyzdvihol, že časopis vydavateľstva, zaoberajúci sa novinkami z oblasti fyziky, je natoľko obľúbený vo vedeckých kruhoch po celom svete, že na Slovensku ho ani nedostať.

Riaditeľ vydavateľstva Milan Brňák (na snímke dole vľavo v spoločnosti Š. Markuša) prezradil, že VEDA sa po roku 1989 transformovala do samostatného vydavateľstva. Pripomenul, že nedostávajú nijaké dotácie zo štátneho rozpočtu, ani z rozpočtu Slovenskej akadémie vied, takže vydávanie všetkých publikácií zabezpečujú z vlastných zdrojov.

EVA FÁBIÁNOVÁ, ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov v Maďarsku

obsah | svět - svet