Slovenskí študenti u susedov

Slováci by v Česku zaplnili jednu univerzitu

V susednej Českej republike nie je vysoká škola, na ktorej by neštudovali slovenskí študenti. Ich počet je už taký veľký, že by zaplnili jednu univerzitu. "Na Slovensku by to bola už štvrtá alebo piata v poradí," uviedol Oldřich Bránecký, hlavný radca zo sekcie vysokých škôl ministerstva školstva.

Len osem fakúlt z vyše stotridsiatich nemá poslucháča z bývalej druhej časti federácie. Českých študentov je pritom na Slovensku iba okolo 300, kým slovenských v Českej republike skoro 6 400. Českí prichádzajú na Slovensko prevažne len vtedy, ak nemajú doma možnosť študovať vybraný odbor. Najviac Slovákov v súčasnosti študuje na českých lekárskych a právnických fakultách. Je to skoro tretina z ich celkového počtu. Len na medicíne uspelo v posledných rokoch skoro 1 500 uchádzačov. Tento odbor študuje v Českej republike skoro päťnásobne viac ľudí zo Slovenska, ako v tomto roku plánujú prijať na všeobecné lekárstvo na fakulte v Bratislave. Slováci však vo veľkom počte navštevujú aj technické a ekonomické odbory.

Do prvých ročníkov sa na českých univerzitách zapíše priemerne vyše tisíc nových slovenských študentov. Počet uchádzačov o štúdium je niekoľkonásobne väčší. Prihlášky si pritom posielajú hlavne na pražské vysoké školy a na univerzity na bližšej Morave. Podľa hlavného radcu je dôvodov zvýšeného záujmu viac. Veľkou výhodou je, že neexistuje jazyková bariéra. "Ide aj o úroveň škôl. Napríklad Univerzita Karlova v Prahe má medzinárodnú prestíž," uviedol. Na tejto škole zároveň študuje najviac Slovákov - vyše 1 900.

Rektor banskobystrickej Univerzity Mateja Bela Milan Murgaš si však myslí, že príčinou vysokého počtu študentov je najmä to, že na českú univerzitu sa dá ľahšie dostať. "Slovenské totiž majú nízke kapacity, čo je najmä vinou nedostatočného financovania zo štátneho rozpočtu." Napríklad v Prahe chcú na štúdium všeobecného lekárstva tento rok prijať skoro 1 300 ľudí, kým v Bratislave tristo. České školy ponúkajú aj viac možností štúdia niektorých odborov.

Slovenskí študenti si tiež často myslia, že z českých škôl sa skôr dostanú do zahraničia. Úlohu hralo ešte donedávna aj to, že v prípade prijatia by mali mať Slováci automaticky nárok na ubytovanie. "Na Slovensku chýba niekoľko tisíc lôžok," podotkol Bránecký. Práve nárok na ubytovanie však spôsoboval, že menšie šance ubytovať sa mali českí študenti. Preto niektoré školy Slovákom internáty hneď nedávajú.

Slováci môžu v Rakúsku študovať bezplatne

Po páde železnej opony sa pre našich študentov otvorili aj možnosti štúdia v Rakúsku. Dôležité je, že na tamojších vysokých školách a univerzitách môžu študovať bezplatne. A to napriek tomu, že od roku 2001 zaviedla vláda konzervatívnych ľudovcov a nacionalistických slobodných poplatky za štúdium, proti ktorým sa zdvihol protest študentov a opozície. Školné platí pre Rakúsko a ostatných štrnásť členov Európskej únie, pričom Rakúšania musia za jeden semester uhradiť 363, ostatní študenti 762 eur.

Naši študenti, ktorých bolo v školskom roku 2000/2001 v alpskej republike 1 070, v uplynulom školskom roku 1 173 a teraz ich je o desať percent viac, tieto starosti nemajú. Neplatenie však nie je automatické, záujemcovia musia podľa ustanovení Spolkového ministerstva pre vzdelanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky požiadať o odpustenie školného rektora príslušnej školy. Podmienkou prijatia na univerzitné alebo vysokoškolské štúdium v Rakúsku je prijatie na štúdium príslušného odboru na univerzitu alebo vysokú školu na Slovensku.

Iné pokyny platia pre študentov bilingválnych sekcií Gymnázia na Bilíkovej ul. a Obchodnej akadémie na Hrobákovej ul. v Bratislave. Aj pre Slovákov, ktorí absolvovali v Rakúsku strednú školu a majú tamojšie maturitné vysvedčenie. Uzávierka podávania prihlášok na štúdium na väčšinu škôl je do 1. septembra. Študenti môžu začať študovať aj od letného semestra, na vysokých školách s umeleckým zameraním možno študovať len od zimného semestra. Talentové skúšky sa konajú väčšinou koncom júna a v druhej polovici septembra. K žiadosti o prijatie treba predložiť: vyplnenú prihlášku (formulár si treba vyžiadať na študijnom oddelení príslušnej školy), kópiu maturitného vysvedčenia, potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka a potvrdenie o prijatí na vysokú školu v SR. Kópia maturitného vysvedčenia musí byť overená úradným prekladateľom. Študenti sú o rozhodnutí rektora informovaní písomne. Škola môže študenta požiadať o vykonanie skúšky z nemčiny. Netreba zabudnúť na požiadanie o víza, resp. povolenie na pobyt.

Konkrétne informácie môžu záujemcovia získať v Akademickom informačnom centre SAIA-SCTS v Bratislave a jeho pobočkách v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline alebo na adrese spomínaného rakúskeho ministerstva www.bmbwk.gv.at. Študenti zo SR môžu získať aj rôzne druhy štipendií, a to až do 900 eur mesačne, pričom životné náklady študenta na mesiac v Rakúsku sa odhadujú zhruba na 700 eur. Štipendiá (ale napr. aj príspevky na učebnice) poskytuje uvedené ministerstvo, alebo ich možno získať v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráce vo vede a vzdelávaní, či v rámci stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS. Podrobnejšie informácie možno získať v SAIA (resp. www.saia.sk) a na: www.ceepus.org/ceepus. Uzávierka žiadostí o štipendiá je do 15. marca.

Najobľúbenejšie rakúske vysoké školy

1. Viedenská univerzita
2. Technická univerzita Graz (spolková krajina Štajersko)
3. Innsbrucká univerzita (spolková krajina Tirolsko)

V Maďarsku musia slovenskí študenti platiť

Každý piaty zahraničný študent na maďarských vysokých školách je v súčasnosti zo Slovenska. A to aj napriek tomu, že kým nezískajú maďarské alebo slovenské štátne štipendium, študujú za rovnakých podmienok ako maďarskí študenti "samoplatcovia". "Školné sa pohybuje od štyridsaťtisíc do osemstoosemdesiattisíc forintov za semester. Najnižšie je na právnických fakultách, najvyššie, naopak, na lekárskych," uvádza Marcela Grošeková zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry. V Maďarsku v súčasnosti študuje vyše dvetisíc študentov zo Slovenska.

Najnavštevovanejšou je Univerzita ekonomických vied a štátnej správy (BKÁE), respektíve jej vysunuté pracovisko, ktoré už tretí rok funguje v Komárne. Tu študuje dovedna 462 študentov zo Slovenska. Na štátom financované miesto, teda na bezplatné štúdium, sa aj podľa vedenia komárňanskej pobočky slovenský občan dostane iba vtedy, ak získa štipendium.

Väčšina slovenských občanov si v Maďarsku vyberá niektorú z budapeštianskych vysokých škôl. "Najlepšiu povesť má Vedecká univerzita Lóránda Eötvosa (ELTE), na ktorej študovala celá súčasná maďarská politická elita vrátane bývalého premiéra Viktora Orbána," hovorí tajomník slovenského veľvyslanectva v Budapešti Heno Sasai. Základnou podmienkou pre štúdium v Maďarsku je, samozrejme, znalosť maďarčiny. Na známej Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, ktorú financuje finančný magnát George Soros, však ľudia prevažne z krajín strednej a východnej Európy a postsovietskych republík študujú v angličtine. "Sú to však väčšinou ľudia, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie a získali štipendium," hovorí Sasai. Školné na tejto univerzite je jedno z najvyšších v Maďarsku.

Študent zo Slovenska, ktorý sa chce dostať na niektorú zo štátnych vysokých škôl, musí podľa Jánosa Csépaia z komárňanskej pobočky BKÁE zložiť prijímacie skúšky, potom ho prijmú za rovnakých podmienok ako maďarských študentov. "Vyplnenú prihlášku treba podať do 1. marca. Tento rok sa tento termín posunul na 3. marca." Na základe maďarského krajanského zákona každoročne môže maďarské štátne štipendium dostať aj dvadsať držiteľov preukazu zahraničného Maďara zo Slovenska. Žiadosť o štipendium sa podáva od 18. júna do 31. júla. Informácie o maďarských štipendiách sú na internetovej adrese www.om.hu a po 17. marci aj na www.agorairoda.net

GABRIELA BACHÁROVÁ, DANA ČIKELOVÁ, (lup, ik), PRAVDA

obsah | svět - svet