EK: Slovensko je pripravené na vstup do EÚ

Európska komisia dnes označí Slovensko za krajinu, ktorá bude schopná prevziať záväzky členstva v EÚ v stanovenom časovom horizonte, teda pripravená vstúpiť do únie začiatkom roku 2004. Zároveň odporučí, aby Slovensko do konca tohto roka uzavrelo prístupové rokovania s EÚ a na jar 2003 podpísalo prístupovú zmluvu. Takmer 140-stranová hodnotiaca správa, ktorú EK schváli a zverejní v popoludňajších hodinách, označí Slovensko za krajinu, ktorá spĺňa politické kodanské kritériá. Čo sa týka ekonomických kritérií, Slovensko sa dozvie, že je fungujúcou trhovou ekonomikou a bude schopné čeliť konkurencii na vnútornom trhu EÚ po vstupe.

Pri politických kritériách správa pripomenie, že ešte v roku 1997 ich Slovensko neplnilo. Odvtedy však SR dosiahla "výrazný pokrok v ďalšom posilňovaní a prehlbovaní stability inštitúcií, ktoré zaručujú demokraciu, vládu zákona, ľudské práva a ochranu menšín", uvedie EK. Privíta kroky na posilnenie nezávislosti a efektívnosti súdnictva, upozorní však, že ich treba dôkladne uplatňovať v praxi a vyčleniť na to dostatočné finančné zdroje.

Korupcia ostáva "dôvodom na vážne znepokojenie", hoci "istý pokrok" sa podarilo dosiahnuť v boji proti nej, uvedie správa, podľa ktorej úsilie v tejto oblasti musí pokračovať. SR rešpektuje podľa EK ľudské práva a práva národnostných menšín, naďalej sa však vyskytujú prípady ponižujúceho zaobchádzania s ľuďmi zo strany polície. Menšiny sú dobre integrované do spoločnosti s výnimkou rómskej komunity, ktorej postavenie napriek úsiliu ostáva zložité, uvádza sa v hodnotiacom dokumente komisie.

Čo sa týka nedávnych parlamentných volieb, komisia len poznamená, že boli spravodlivé a slobodné, všimne si 70-percentnú účasť voličov a to, že do parlamentu sa dostalo sedem politických strán. V ekonomickej oblasti SR plní prvé kodanské kritérium - je fungujúcou trhovou ekonomikou. Konkurencii na trhu únie bude schopná čeliť po vstupe, ak ostane na ceste súčasných reforiem. Od roku 1997 dosiahlo Slovensko makroekonomickú stabilitu, došlo k urýchleniu reforiem. V makroekonomickej situácii možno urobiť zlepšenia, čo si však vyžaduje "naliehavé opatrenia s cieľom znížiť rozpočtový deficit a deficit bežného účtu", upozorní v dokumente komisia. Za "nevyhnutnú" označí reformu výdavkov, najmä v oblasti zdravotníctva a dôchodkov.

"Vysoká nezamestnanosť vyžaduje celý rad štrukturálnych reforiem, vrátane odstránenia demotivujúcich účinkov systému sociálnej ochrany a zavedenia pružnejšej legislatívy v oblasti práce." EK v správe ocení takmer dokončenú privatizáciu a reštrukturalizáciu bankového sektora. V tretej oblasti kritérií, ktorou je schopnosť prevziať záväzky členstva, najmä preberať, uplatňovať a vynucovať legislatívu EÚ, urobilo Slovensko od roku 1997 "veľmi dobrý pokrok" v zosúlaďovaní legislatívy a posilňovaní administratívnych kapacít. Celkovo dosiahlo Slovensko "vysoký stupeň" zosúladenia legislatívy a primerane pokročilo v budovaní administratívnych kapacít na jej uplatňovanie.

Komisia ocení najmä pokrok v oblastiach voľný pohyb tovaru, voľné poskytovanie služieb, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, životné prostredie, spravodlivosť a vnútro. Len obmedzený pokrok zaznamenala EK v telekomunikáciách, informačných technológiách a regionálnej politike. Čo sa týka administratívy, Slovensko "do veľkej miery dosiahlo dostatočné, ale stále krehké kapacity potrebné na efektívne uplatňovanie a vymáhanie legislatívy", zhodnotí v stredu komisia.

Pri 27 uzavretých kapitolách "Slovensko vo všeobecnosti plní záväzky, ktoré dalo v prístupových rokovaniach", uvedie EK. Slovensko spolu s Lotyšskom sú podľa EK jedinými krajinami, ktoré si svoje záväzky plnia včas. Všetkým ostatným pripomenie EK meškanie a upozorní ich na konkrétne oblasti, ktoré musia napraviť. V samotnej správe komisia v jednotlivých kapitolách legislatívy vymenuje aj Slovensku konkrétne kroky, ktoré musí urobiť, aby bolo na vstup úplne pripravené.

Odporúčania EK a strategický dokument dostanú 24.-25. októbra na stôl lídri EÚ, ktorí sa stretnú na summite v Bruseli. Tí rozhodnú o definitívnom zozname pripravených krajín, s ktorými sa budú môcť skončiť tento rok prístupové rokovania. Cieľom je uzavrieť ich na summite v Kodani 12.-13. decembra.

MARKIZA.SK

obsah | svět - svet