Kanadský Slovák 60-ročný

V Toronte, kanadskej metropole, Kanadský Slovák, najdlhšie existujúce slovenské noviny v Kanade, začiatkom marca t.r. dovŕšili 60 rokov svojho misijného poslania medzi slovenským ľudom v Kanade a v šírom svete, kdekoľvek osud života zavial ospevovaných "osamelých" Slovákov. V každom prípade úctyhodný počet rokov na slovenské noviny v diaspóre.

Prvé číslo Kanadského Slováka vyšlo s dátumom 5. marca 1942, uprostred druhej svetovej vojny. Tak sa stalo z usnesenia Piateho kongresu Kanadskej slovenskej ligy (KSL), ktorý sa konal v dňoch 8. až 10. septembra 1941 v ontarijskom meste Toronto. Po vyčerpávajúcej debate a argumentoch za a proti, kongres prijal návrh prikročiť k vydávaniu svojho vlastného časopisu prostredníctvom Ústrednej správy organizácie, ďalej aby nádejný časopis vychádzal v Montreale a jeho redaktorom aby bol Štefan Hreha, ktorý už začal s predprácami na jeho vydanie.

Pri krste dostal výstižné a reprezentačné meno Kanadský Slovák - The Canadian Slovak s podtitulom Úradný orgán Kanadskej slovenskej ligy.

Na prvej strane nového časopisu bol uverejnený príhovor k slovenskej verejnosti v Kanade "S Božou a vašou pomocou", pod ktorým boli podpísaní traja hlavní funkcionári Kanadskej slovenskej ligy: Andrej Kučera, predseda; Andrej Potocký, tajomník a Michal Caňo, pokladník. Za cieľ si vzal slúžiť nielen organizačným potrebám svojej organizácie, ale v rovnakej miere všetkým záujmom kanadských Slovákov v duchu kresťanského ekumenizmu a ako komunikačný prostriedok, byť zjednocovateľom a kriesiteľom národného ducha a slovenskej spolupatričnosti v znamení hesla Za Boha a národ a popritom utvrdzovať v radoch slovenskej pospolitosti v Kanade cyrilometodejský odkaz: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Z toho možno usúdiť, že Kanadský Slovák nebol iba hlasom svojej organizácie, ale časopisom všetkých Slovákov v Kanade. Takým je dodnes.

Z finančných dôvodov a obáv, či sa nový časopis ujme v radoch členstva organizácie a slovenskej verejnosti vôbec, Kanadský Slovák vyštartoval ako dvojtýždenník v novinovom formáte na 10 stranách s prílohou Slovenka pre mladšiu slovenskú generáciu s prísľubom, akonáhle sa usalaší a finančné a iné okolnosti dovolia, bude vychádzať ako týždenník.

Hneď na začiatku, prvé číslo nového časopisu, svojím obsahom a technickou úpravou dobre zapôsobil na radové členstvo organizácie i na širokú slovenskú verejnosť v kanade. Prijali ho s veľkým uspokojením. Roduverná slovenská tlač prijala ho pozitívne, s otvoreným náručím, ako nového slovenského bojovníka. Československy orientovaná a komunisticky usmernená tlač ho označili za "odporcu československej národnej jednoty a za propagátora slovenskej suverenity". Toho sa nevzdal. Preto musel čeliť častým nevyprovokovaným útokom zo strany úhlavných protivníkov slovenskej identity, najmä počas vojny a potom i po nej.

Kanadský Slovák vychádzal pod správou tlačového výboru na čele s Pavlom Blahom, predsedom. Ako dvojtýždenník dlho nevychádzal. Po odchode redaktora Hrehu k vojsku v auguste 1942, v čase keď bol redaktorom František Kvetan, na všeobecnú žiadosť čitateľov sa stal Kanadský Slovák týždenníkom a tak dodnes vychádza s prívlastkom: Jediný slovenský týždenník na americkom kontinente.

V retrospektívnom pohľade 60 rokov späť, na vtedajšie vojnové, politické, ekonomické a spoločenské pomery, bol to riskantný počin, odvážny krok v chaotických časoch. Nie bez nedostatkov a ťažkostí, s ktorými sa bolo treba v postupe času vyrovnať a ktoré bolo treba riešiť. V tom období bol Kanadský Slovák odkázaný sám na seba. Na prispievateľov z radov starej, pionierskej emigrácie a na správy zo Slovenska z druhej ruky, najčastejšie na správy z nehodnoverných londýnskych československých prameňov. Kontakt s domovom neexistoval. Bola vojna. Dnešný Kanadský Slovák je tribúnou hlasu ľudu zo všetkých kútov sveta - od rodného Slovenska po Austráliu.

Kanadský Slovák vychádzal 10 rokov v Montreale a potom sa presťahoval do stredokanadského mesta Winnipeg, kde mal svoju vlastnú tlačiareň. Bolo to vlastne i rodisko Kanadskej slovenskej ligy, ktorá tu bola založená v decembri 1932. Dlho sa tu však nezdržal. V roku 1957 tlačiareň vo Winnipegu predali a noviny sa presťahovali do Toronta, kde dodnes vychádzajú na 12 stranách tabloidového formátu pod správou redakčnej rady. Jej predsedom je John George Frajkor, profesor žurnalistiky.

Kanadský Slovák prešiel aj vnútornými zmenami. Pri novinách sa vystriedalo niekoľko redaktorov - známych i menej známych. Dnešným redaktorom je Julo Behul. Možno povedať, že každý z redaktorov dal novinám výraz svojej osobnosti a tón svojho politického a intelektuálneho kréda.

Za posledných 60 rokov bol Kanadský Slovák javiskom slovenského diania v Kanade. Historici v ňom nájdu mnoho materiálu i podtatných myšlienok, ktoré tvoria základ slovenského etnika v Kanade a jeho boja za sväté práva slovenského národa. Je prameňom práce a činnosti Kanadskej slovenskej ligy, ktorá mu dala život.

I napriek všetkým ťažkostiam súvisiacim s vydávaním slovenských novín v kanade, prechovalo sa presvedčenie, že noviny sú spojovacím inštrumentom, dušou spoločnosti, ktorej slúžia. Bez nich by bola nemá, slepá i hluchá, bez ducha a uceleného spoločenského ideologického zamerenia. Čo viac, noviny nie sú len dušou slovenského kolektívu v kanade, ale aj jeho srdcom, v ktorom rozháňajú životatvornú miazgu, udržujú ho pri duchatvornom živote.

ŠTEFAN HREHA,SLOVESKÉ ZAHRANIČIE

obsah | svět - svet