Stretnutie s krajanmi v Poľsku

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku Magda Vášáryová, ktorá sa 4. apríla t.r. zúčastnila v Bielsku-Bialej na 3. konferencii slovenských lektorov vyučujúcich na univerzitách v Poľsku, sa počas spiatočnej cesty do Varšavy nakrátko zastavila v Jablonke. V spoločnosti konzula SR v Krakove Marka Lisánskeho sa v krajanskej klubovni stretla s členmi miestnej skupiny SSP. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris a redaktor Života.

Vzácnych hostí v mene oravských krajanov privítali Ľ. Molitoris a predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská. Pani veľvyslankyňa poďakovala za milé prijatie a v úvode informovala krajanov o.i. o priebehu konferencie v Bielsku-Białej a podpísaní dohody o spolupráci medzi slovenskými vysokými školami a Sliezskou univerzitou a o ďalších aktivitách. Zároveň pre potreby lýcea v Jablonke venovala balík poľsko-slovenských slovníkov a krátkych slovníkov slovenského jazyka. Pani veľvyslankyňu zaujímali tiež pretrvávajúce problémy súvisiace s odbavovaním slovenskej sv. omše v jablonskom kostole Premenenia Pána, o ktorých sa hovorilo aj na XI. zjazde SSP v Krakove.

Počas besedy prehovorili viacerí krajania, v tom Štefan Karlák, ktorý je ako jediný Slovák členom miestnej cirkevnej rady. Zdôraznil, že medzi slovenskou sv. omšou, ktorá sa teraz, po poslednej zmene, začína o 8.00 hod., a začiatkom poľskej sv. omše (o 9.00 hod.), by mala byť aspoň 15-minútová prestávka, aby krajania mohli po omši pokojne vyjsť z kostola, keďže sú vystavení urážkam a posmeškom čakajúcich poľských veriacich. Dodal tiež, že im zrušili aj premietanie textov slovenských piesní v kostole. Na túto výpoveď nadviazal aj Ľ. Molitoris, ktorý poznamenal, že vo veci vyriešenia tohto problému bol spolu so šéfredaktorom Života Jánom Špernogom za biskupom Nyczom, ktorý síce prisľúbil pomoc, ale dodnes sa nič nezmenilo, čo krajanov znechucuje.

Pani veľvyslankyňa sa tiež chcela dozvedieť, koľko ľudí sa v Jablonke hlási za Slovákov, koľko krajanov chodí na slovenské sv. omše a koľko žiakov sa v súčasnosti učí slovenský jazyk, keďže - ako konštatovala, od toho závisí aj možnosť pomoci Slovenska pri výstavbe neveľkého Domu slovenskej kultúry v Jablonke. Dodala zároveň, že na stavbu tohto kultúrneho centra nezabudol ani premiér SR Mikuláš Dzurinda, ktorý počas poslednej návštevy v sídle ÚV SSP v Krakove prisľúbil, že časť finančných prostriedkov na túto stavbu zabezpečí slovenská strana. Z výpovedí krajanov vyplývalo, že ešte pred poslednou zmenou termínu slovenskej sv. omše chodilo na ňu veľa krajanov, možno aj niekoľkosto, takže kostol bol plný. Pritom neboli to všetci, čo sa považujú za Slovákov, keďže viacerí sa tejto omše nezúčastňujú napr. pre veľkú vzdialenosť od kostola a pod. A keď ide o vyučovanie slovenčiny, učí sa ju vyše tridsať žiakov v lýceu a niekoľko v gymnáziu. Situácia so slovenskou výučbou nie je dobrá - uznali viacerí krajania - vo viacerých školách vyučovanie zaniklo. Je však možnosť to obnoviť. Keby ešte došlo k skorej výstavbe Domu slovenskej kultúry v Jablonke, vznikla by aj šanca vzbudiť záujem mládeže o prácu v našom Spolku.

Krajan František Harkabuz z Harkabuza zdôraznil, že Dom slovenskej kultúry v Jablonke je potrebný pre všetkých oravských krajanov, keďže v súčasnosti sa prakticky nemajú kde s mládežou stretávať, pripravovať kultúrne programy, organizovať schôdze, usporadúvať rôzne podjatia, či udržiavať slovenské tradície a zvyky. Eduard Prilinský z Podvlka dodal, že veľká sála by sa zišla aj pre ich ochotnícky divadelný súbor Ondrejko, ktorý naďalej musí nacvičovať v provizórnych podmienkach, Genovéva Prilinská hovorila, že Dom slovenskej kultúry je nevyhnutný aj vzhľadom na nasledujúce generácie, ktoré budú pokračovať v rozvíjaní slovenských tradícií a kultúry na Orave. Generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris poznamenal, že je prekvapený, keďže my sme nikdy nehovorili o malom dome kultúry. Našou snahou je totiž postaviť riadny kultúrny dom, ktorý by slúžil všestraným potrebám a bol vizitkou Slovákov na Orave.

V besede sa hovorilo aj o dokončení výstavby Domu slovenskej kultúry v Kacvíne, v ktorom boli prednedávnom namontované okná. Žiaľ, jeho dokončenie si naďalej vyžaduje ešte veľa práce a peňazí. Ďalší krajania sa zmienili o otázkach preukazu zahraničného Slováka, ktorý nespĺňa ich očakávania, o potrebe pomoci slovenskej strany pri organizovaní a financovaní letných táborov, výletov a pobytov krajanských detí na Slovensku a pod.

Pani veľvyslankyňa si všetky pripomienky krajanov pozorne vypočula a prisľúbila, že bude informovať premiéra SR M. Dzurindu o našich najdôležitejších hlavných problémoch, t.j. o pomoci na výstavbe Domu slovenskej kultúry v Jablonke, o pomoci pri riešení náboženských otázok, o dokončení výstavby Domu v Kacvíne a o preukaze zahraničného Slováka. Na záver vyzvala krajanov, aby naďalej prejavovali svoju slovenskosť, zachovávali si národné povedomie, tradície a jazyk a hlavne, aby zapisovali svoje deti na vyučovanie slovenského jazyka.

PETER KOLLÁRIK

obsah | svět - svet