Vzpomienka na otca Andreja Vendelína Piera, OSB

Slovenský Cleveland a slovenská Amerika prijali správu, že 18. marca 2003 zomrel otec Andrej Pier, OSB po dlhšej nemoci. Dožil sa síce krásneho a plodného veku 93 rokov. Väčšinu svojho života strávil ako rehoľník rehole slovenských benediktínov v Clevelande. Kto a čo bol vlastne otec Andrej Pier, OSB? Hlas volajúci v púšti za práva a slobodu Slovákov, za jednotu Slovákov v Amerike a za zveľadenie našej cyrilometodovskej tradície dedičstva našich otcov.

Bol to vzácny kňaz, ktorý svojou hlbokou vierou pripútal k sebe mnoho priateľov. Ako profesor Benediktínskej vyššej školy snažil sa pripravovať stovky slovenských študentov na vysoké školy. Jeho cieľom bolo vychovať novú, mladú slovenskú generáciu v Amerike. Ako publicista a novinár sa stále snažil čím viac a dôkladnejšie písať o našej túžbe po slobode a o slovenskej kultúre, histórii a hudbe.

Dokázal združiť okolo seba slovenskú inteligenciu, mládež a americko-slovenskú spoločnosť, ktorá s radosťou čítala jeho články a počúvala komentáre a prednášky na clevelandskom slovenskom rádio programe, na oslavách 14. marca a na Slovenských dňoch. Bol živým a posilňujúcim hlasom slovenskej Ameriky. Nebolo v Amerike novín alebo časopisov, kalendárov, v ktorých by otec Pier, OSB nemal svoje články alebo pripomienky. Po otcovi Furdekovi bol druhý aktivista a spisovateľ amerických Slovákov.

V roku 1952 bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu v Clevelande, ktorého činnosť s rozšírila skoro všade po svete, kde žili a žijú Slováci. Bol jeho riaditeľom za dobu 50 rokov. Bol spoluzakladateľom a redaktorom clevelandských Slovenských novín, ktoré vychádzali desať rokov v Clevelande. Dlhé roky bol redaktorom časopisu Ave Maria.

Osobne som poznal otca Andreja Andreja Piera od roku 1947, keď ma môj už nebohý otec zobral na prvú návštevu do Kláštora slovenských benediktínov. Už vtedy sa mi veľmi zapáčil, najmä jeho oddanosť bohu a národu. Spolu sme pracovali vyše 50 rokov na slovenských podujatiach a aktivitách. Spolu sme pripravovali oslavy 14. marca v Clevelande, na Slovenských dňoch a Slovenskej ligy v Amerike.

Bol vždy ochotný pomôcť, poradiť, napísať a niekedy aj pochváliť. Otec Pier napísal tisícky článkov pre slovenské noviny v Amerike. Preložil mnoho kníh a článkov. Napísal knihu Nad nami hory - pod nami bane v slovenčine. Neskoršie ju preložil do angličtiny. Jeho spolupracovník a osobný priateľ rev. Mikuláš Šprinc kedysi o ňom napísal - ale platí to i dodnes - "Bude treba napísať o Vás knihu, ako neobyčajný príklad hlbokej, čistej, nezištnej a neochabujúcej činorodej lásky ku všetkému, čo je slovenské, čo je slovenské právo, slovenská česť, čo je slovenská kultúra. Neobyčajný prípad slovenského kvetu, ktorý má svoje korene tu v Amerike, ale sú také hlboké, také dlhé, že popod oceán siahajú až na rodné Slovensko".

Keď som sa lúčil s otcom Andrejom Pierom, poprosil som Pána Boha, aby mu udelil večnú slávu a pokoj v kráľovstve svojom. Smutný bude slovenský život bez Vás - otec Andrej - ale my sa budeme snažiť zachovať dedičstvo otcov našich a Slovenský ústav v Clevelande!

Autor je riaditeľ Slovenského ústavu.

ANDREJ F. HUDAK, ML.

obsah | svět - svet