Krajané v SRN

Česká krajanská obec v SRN nemá standardní charakter krajanských komunit, jak je známe např. z USA nebo Chorvatska.

Je to dáno mj. tím, že z pohledu ČR není SRN klasickou vystěhovaleckou zemí (ač přijala z evropských zemí za léta 1948-89 nejvíce čs. emigrace - cca 50.000 osob), protože zde není živá krajanská tradice, na kterou by bylo možno navazovat či ji pěstovat jako určitou protiváhu k majoritnímu etniku (stopy rozsáhlého krajanského hnutí z dob před 1. a 2. sv. válkou již dávno zanikly). Většina čs. a české emigrace se velice rychle a velice úspěšně integrovala a asimilovala a nemá tudíž potřebu sdružování do krajanských spolků. Malé spolky lokálního dosahu jsou pouze v místech větší koncentrace Čechů ve velkých městských aglomeracích (Berlín, Frankfurt, Mnichov, Kolín, Hamburk).

Největší koncentrace Čechů na území SRN byla a je v Bavorsku (Mnichov a okolí), podle odhadu GK až 30.000 osob, snad díky kulturnímu zázemí, pracovním příležitostem a stejné či velmi podobné mentalitě. Svoji roli hraje i geografická blízkost ČR a možnost příjmu TV a rozhlasového signálu. Tato oblast vykazuje také největší četnost aktivních spolků (SVU Mnichov, Sokol Mnichov, Velehrad, Čs. klub pro audiovizi).

Kromě těchto "klasických" spolků, kde se angažují především krajané středního a vyššího věku, existují i německé polovládní a nevládní organizace, v nichž jsou zapojeni Češi žijící v SRN do podpory zejména ekonomické spolupráce mezi SRN a ČR (pobočky DTSG - Německo-česko-slovenské společnosti v Severním Porýní-Vestfálsku, Bádensku, Hesensku, Brémách, atd., Německo-české obchodní sdružení v Kolíně), dále do mnohostranné ekonomické i kulturní přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů, např. Euroregio Egrensis, a do školské spolupráce (Česko-německé centrum setkání, Mnichov, TANDEM Pasov). Politická spolupráce ve prospěch smíření a spolupráce obou zemí je mottem občanského sdružení Kruhu přátel česko-německého porozumění, které má dvě partnerské organizace (v ČR a SRN) a na území SRN sdružuje ty bývalé vyhnance z území ČR, kteří usilují o vzájemné harmonické vztahy bez zátěže minulosti.

MZV ČR

obsah | svět - svet