Priateľstvo cez Dunaj

Symbolický most Mlynky - Veľké Ludince

Poslanci obecného zastupiteľstva Veľké Ludince, ako i členovia obecnej a slovenskej samosprávy Mlynkov (Pilisszentkereszt) na svojom nedávnom spoločnom slávnostnom zasadnutí spečatili vzájomnú priateľskú dohodu uzavretú v roku 1996. Radosť zástupcov našej podpilíšskej slovenskej obce a maďarskej lokality na južnom Slovensku bola dvojnásobná, Mlynčania totiž prvýkrát v živote prichádzali ku svojim priateľom cez obnovený most medzi Ostrihomom (Esztergom) a Štúrovom. Slávnostnému zasadnutiu zastupiteľských zborov, ktoré sa konalo na Obecnom úrade vo Veľkých Ludinciach, preto pri obnovenom Moste Márie Valérie predchádzalo spoločné kladenie vencov. "Most medzi našimi občanmi sa symbolicky vybudoval už pred piatimi rokmi," zdôrazňovali účastníci stretnutia, na ktoré prišli i podpredseda vlády SR Pál Csáky a predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) Ján Fuzik.

Vzťahy spriatelených obcí sú čoraz silnejšie a obsažnejšie, o čom svedčí aj skutočnosť, že v posledných rokoch ani jedna dôležitejšia udalosť neprebehla bez vzájomnej účasti ich zástupcov, ktorí spoločne usporadúvajú športové, kultúrne a iné spoločenské podujatia, ako aj stretnutia cirkevných obcí. Obnovenie ostrihomsko-štúrovského mosta otvára ďalšie možnosti na ešte bezprostrednejšiu spoluprácu, "novú kapitolu v našich priateľských vzťahoch", ako to stojí v spoločnom vyhlásení obecných zastupiteľstiev. "54 kilometrová vzdialenosť medzi obcami Veľké Ludince a Mlynky sa stala skutočne len 54 kilometrovou..." tvrdia s netajenou radosťou signatári vyhlásenia. Dodajme, že k obnoveniu Mosta Márie Valérie došlo aj vďaka občanom a vedeniam spriatelených obcí na oboch brehoch Dunaja. Staviteľmi mostu sú aj oni, stavitelia symbolického mosta, mosta nielen medzi ľuďmi dobrej vôle v týchto dvoch lokalitách, ale aj medzi oveľa väčšími komunitami, medzi Slovákmi a Maďarmi, vrátane Slovákov v Maďarsku a Maďarov na Slovensku.

Volené poslanecké zbory Mlynkov a Veľkých Ludiniec vyslovili úprimnú vďaku každému, kto má zásluhy na obnovení Mosta Márie Valérie. Predovšetkým vládam MR a SR, projektantom i tvorcom a vôbec každému, kto svojou prácou a priaznivým prístupom prispel k rekonštrukcii mosta. "Most, ktorý sme si v duchu postavili už pred viac ako piatimi rokmi, sa teraz stal skutočnosťou, pevným spojivom. Veríme, že medzi našimi štátmi z roka na rok vzniknú ďalšie symbolické i reálne mosty a euroatlantická integrácia dá slobodný priestor prirodzenému naplneniu vzájomnej spolupatričnosti," končí sa spoločné vyhlásenie.

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev Mlynkov a Veľkých Ludiniec sa začalo básňami rodákov týchto lokalít Gregora Papučka a Istvána Garaiho o vzájomných historických súvislostiach spolužitia. Išlo o poetické dokreslenie myšlienky veľkého mysliteľa Lajosa Mocsáriho, od ktorého pochádza motto terajšieho stretnutia a snáď i celej "jubilujúcej" spolupráce: "Vedeli by sme preukázať nejaký skutok, na ktorý by sme mohli povedať: tento je dielom Maďarov, toto uskutočnili Slovania? Nestalo sa to všetko spoločnou silou?" Starostovia Jozef Vavreczky a Jozef Havelka sa vo svojich spomienkach vrátili ku slávnostnému podpísaniu priateľskej zmluvy pred piatimi rokmi, ktoré sa odvtedy stalo príkladom pre viaceré ďalšie obce. Poukázali na stále upevňovanie vzájomných vzťahov najmä v oblasti športu, kultúry i cirkevných obcí, ktoré medzičasom nadobudli úroveň zďaleka nie iba formálnych, ale skutočne bezprostredných, priateľských medziľudských vzťahov.

Podpredseda vlády SR Pál Csáky, ktorý bol roku 1996 prítomný aj pri podpísaní dohody oboch obcí, vyjadril potešenie, že vtedajšie slová a predsavzatia sa stali skutočnosťou. Atmosféru stretnutí obyvateľov Mlynkov a Veľkých Ludiniec podľa neho vytvára príjemný pocit domova a spolupatričnosti. Predseda CSS Ján Fuzik sa tiež s uznaním zmienil o spolupráci oboch obcí, ktorá sa mnohým môže zdať zvláštna, až pikantná. A naozaj, ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, v podstate ide o predstaviteľov občas účelne využívaných, ale aj zneužívaných a umelo proti sebe postavených "protipólov", čiže Slovákov v Maďarsku a Maďarov na Slovensku. Podľa J. Fuzika o ich blízkosti nielen z geografického hľadiska veľa prezrádza aj taká maličkosť, akou je tabuľa na kraji cesty pred Obecným úradom vo Veľkých Ludinciach, ktorá informuje o tom, že vzdialenosť do obce Mlynky je 54 km.

Životaschopnosť zmluvy a vzájomné priateľské vzťahy oboch obcí, ktoré sa začali vlastne už pred jedenástimi rokmi v rámci spoločných akcií miestnych futbalových klubov, na stretnutí oceňovali viacerí. Po nadobudnutí platnosti kompetenčného zákona v SR sa logicky ponúka možnosť výmeny skúseností v oblasti pôsobenia samosprávnych zborov, pričom do spolupráce sa mienia aktívnejšie zapojiť i miestne základné školy. Obec Veľké Ludince ponúka Mlynčanom pomoc pri zabezpečovaní slovenských učebníc, učebných pomôcok a slovenskej literatúry. Mlynským školákom chce pomôcť aj v tom, aby spoznávali krásy svojej materskej krajiny, resp. aby sa dostali aj do vzdialenejších končín Slovenska, aby si precvičovali jazyk svojich predkov aj v tamojšom čisto slovenskom prostredí. Podobné iniciatívy sa, samozrejme, ponúkajú aj na druhej strane. "Pekné gestá" - mohli by sme si povedať na záver. Keby sme nevedeli, že v prípade Mlynkov a Veľkých Ludiniec už dlhé roky ide o čosi oveľa viac...

IMRICH FUHL

obsah | svět - svet