Krajané v Chorvatsku žádají dvojjazyčnost

Rada pro národnostní menšiny RCH zvažuje kvůli upírání menšinových práv české menšině v Daruvaru podat proti vládě Republiky Chorvatsko žalobu u ústavního soudu.

Daruvar je centrem Čechů - žije zde 70 procent všech Čechů v Chorvatsku, sídlí zde české menšinové instituce od nejnižší úrovně až po republikovou. Dvojjazyčnost byla v daném prostředí samozřejmostí od 50-tých let minulého století do roku 2003, kdy došlo ke změně statutu města Daruvar. Nový statut podle představitelů české menšiny porušuje menšinová práva, a není tedy v souladu se zákonem.

Ústavní zákon RCH připouští tři možnosti pro uplatnění menšinových práv včetně práva na úřední použití jazyka menšiny (dvojjazyčnost). První se zakládá na početnosti menšiny na určitém území, druhá počítá s již získanými, zděděnými právy a třetí se zakládá na mezinárodní dohodě. U české menšiny nehraje roli početnost (na území Daruvaru žije 18 procent Čechů), ale dříve získaná, zděděná práva. Podobně je tomu u italské menšiny v Pule, které jsou jen tři procenta, a uplatňování dvojjazyčnosti vychází z mezinárodní smlouvy. Právo na dvojjazyčnost je navíc stanoveno Zákonem o použití jazyka a písma národnostních menšin v RCH.

Zástupci města Daruvar se obhajují, že současné město Daruvar není právním nástupcem obce Daruvar a na území Daruvaru procentuální počet občanů české národnosti je nedostatečný proto, aby se aplikoval zákon o dvojjazyčnosti.

Problémem se již v dubnu tohoto roku zabývala Rada pro národnostní menšiny RCH a přijala návrh adresovaný vládě RCH na zastavení platnosti Statutu města Daruvar, který se měl do 60 dnů sladit s Ústavním zákonem o právech národnostních menšin a Zákonem o užívání jazyka a písma menšin v RCH. Vláda ani ústřední státní úřad pro správu dosud žádné rozhodnutí nepřinesly a tvrdí, že konzultace s městem Daruvarem nadále probíhají.

Dvouměsíční lhůta nebyla tedy dodržena a členové Rady pro národností menšiny v RCH v současné době zvažují, zda by Rada jakožto nejvyšší menšinové těleso měla podat ústavnímu soudu žalobu proti vládě RCH proto, že se stále uplatňuje statut města Daruvar, který upírá české menšině práva na dvojjazyčnost ve městě.

Členové Rady ale při zvažování tohoto kroku nejsou jednotní. Část v čele se Zdenkou Čuchnilovou, poslankyní české a slovenské menšiny v Chorvatském sněmu, apeluje na bezodkladné podání žaloby. Čuchnilová zdůrazňuje, že Rada nemůže rozhodovat pouze o rozdělování prostředků, ale musí se starat také o uplatňování ústavního zákona. Většina členů Rady se však přiklání k smířlivějšímu Aleksandru Tolnauerovi, který navrhuje lhůtu vládě prodloužit do října 2006. Upozorňují především na to, že rozsudek ústavního soudu může být negativní, a tím by se vytvořila "soudní praxe, která menšinám vyrazí argumenty z ruky". Rada se nakonec usnesla, že počká na dodatečné vyjádření vlády.

MARTINA STEJSKALOVÁ, JEDNOTA, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet