Slovenská liga v Amerike 95-ročná

Uplynulo už 95 rokov od toho pamätného 30. mája 1907, keď sa v Clevelande uskutočnil Národný kongres, na ktorom 10 000 delegátov všetkých podporných organizácií, americko-slovenskej tlače a jednotlivcov založilo svoju strešnú organizáciu - Slovenskú ligu v Amerike. Už 95 rokov zostáva Slovenská liga v Amerike verná svojmu základnému poslaniu: "Pracovať, aby slovenský národ bol slobodný a rovný s ostatnými národmi".

Na začiatku 20 storočia pôsobilo v USA viacero slovenských spolkov, organizácií, vychádzali viaceré slovenské noviny. Vtedy sa medzi tamojšími predstaviteľmi slovenskej inteligencie, ktorú reprezentovali aj také mená ako sú Peter V. Rovnianek, Štefan Furdek, Albert Mamatey. Ignác Gessay, Gustáv Maršal-Petrovský, Anton Bielek, začala kryštalizovať myšlienka o potrebe vzniku jednotnej strešnej organizácie amerických Slovákov. Táto strešná organizácia mala reprezentovať amerických Slovákov a zabezpečiť účinnejšiu podporu národno-emancipačných snáh národovcov na Slovensku, ktorý v Uhorsku čelili národnostnému útlaku. Iniciatíva na založenie takejto organizácie bola formulovaná na zasadnutí Združenia slovenských novinárov v Amerike, ktoré sa konalo dňa 4. apríla 1907 v Pittsburgu za predsedníctva Štefana Furdeka.

Slovenská liga bola založená 30 mája 1907 v Clevelande. Jej prvým predsedom sa stal Štefan Furdek. Už v prvom období svojej činnosti Liga vyvinula pozoruhodnú činnosť. Okrem početných prednášok a protestných zhromaždení, na ktorých podporovali emancipačné snahy slovenského národa, zorganizovala aj zbierku Slovenskej ligy na národné ciele. V priebehu ďalších desaťročí, počas ktorých žezlo vedenia Ligy postupne preberali Peter Rovnianek, Albert Mamatey, Ivan Bielek, Jozef Hušek, Peter Hletko a iní, sa otázka samourčenia slovenského národa stala ústrednou. Už v roku 1914 Slovenská liga pod vedením Ivana Daxnera vypracovala Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských - politický program, ktorý vyjadroval základné požiadavky slovenského národa. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa začalo diskutovať aj o najoptimálnejšom štátoprávnom postavení Slovákov. Postupne prevládla idea zjednotenia českého a slovenského národa s dôsledným rešpektovaním vzájomnej národnej nezávislosti. V tomto duchu bola v Clevelande dňa 22. októbra 1915 uzavretá zmluva medzi slovenskou ligou v Amerike a Českým národným združením Clevelandská dohoda. Táto dohoda okrem iného predpokladala: "...spojenie českého a slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov, s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda aj s plným právom užívania jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským."

Táto dohoda sa tak stala jedným zo základných kameňov štátoprávnej emancipácie slovenského národa, na ktorom bol postavený najprv spoločný česko-slovenský štát a ktorý v konečnom dôsledku významne ovplyvnil a anticipoval aj vznik samostatnej Slovenskej republiky.

SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

obsah | svět - svet