Podmienky občianstva SR sa sprísnia

Neexistencia trestného stíhania, vydávacieho konania, ako i konania o administratívnom vyhostení a odňatí azylu by mali byť ďalšími podmienkami, ktoré bude musieť spĺňať žiadateľ o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Hovorí o tom návrh novely zákona o štátnom občianstve SR, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra. Zmeny by mali platiť po schválení vládou a parlamentom od 1. júla 2005. Podľa súčasnej úpravy stačí, ak žiadateľ nebol za uplynulých päť rokov právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, má nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň päť rokov a ovláda slovenský jazyk.

Novela rieši tiež prípady, keď sa po vydaní listiny o udelení štátneho občianstva zistí, že cudzinec predložil sfalšované doklady. V takýchto prípadoch sa ustanovuje, že štátne občianstvo nevzniklo. Nová právna úprava ďalej dopĺňa niektoré okolnosti, ktoré uľahčia nadobudnutie občianstva. Ide napríklad o pobyt na území SR začínajúci najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov.

Jednoduchšie by to mal mať aj žiadateľ, ak je azylantom, alebo sa narodil na Slovensku a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky pred podaním žiadosti. Platí to i v prípade, ak je dieťaťom, ktorého jeden z rodičov nadobudol štátne občianstvo SR po jeho narodení a neuviedol ho v žiadosti. Na základe poznatkov z praxe sa sem zahŕňa aj žiadateľ s najmenej 10-ročným pobytom v SR, ktorému bol trvalý pobyt udelený až v čase podania žiadosti o pridelenie štátneho občianstva. Ľahšie by to mali mať aj tí, ktorí boli nútení vzdať sa slovenského občianstva pri nadobudnutí občianstva ČR.

Zahraničný Slovák bude môcť získať štátne občianstvo, ak má pobyt na území SR najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Ministerstvo vnútra by malo rozhodnúť o žiadosti najneskôr do deviatich mesiacov od začatia konania. Ak je potrebné vyjadrenie iných štátnych orgánov a rozhodnutie závisí od ich stanoviska, rozhodne najneskôr do jedného roka.

Manželia a deti staršie ako 14 rokov si podávajú žiadosti samostatne.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika