Vážení krajania, Slováci žijúci v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý od 1. januára 2006 vykonáva štátnu politiku starostlivosti a podpory krajanov, zo zákona "koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí ..."

K prioritným úlohám v tejto oblasti patrí akvizícia archiválií a písomných dokumentov z dejín a života Slovákov v zahraničí, ktoré sa nachádzajú mimo Slovenska. Obraciame sa preto na všetky spolky, organizácie, farnosti, dokumentačné strediská, redakcie i jednotlivcov z radov Slovákov v zahraničí s výzvou na spoluprácu pri záchrane tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. Prosíme Vás, aby ste nás upozornili na písomnosti, múzejné predmety, písomné pozostalosti osobností spolkového, kultúrneho i politického života, ktoré vlastníte a z rôznych príčin nemôžete ďalej zhromažďovať a odborne spracovávať. Formou daru alebo kúpy by sme ich radi získali na Slovensko. V prípade Vašej ponuky budeme s Vami konzultovať o ďalších záležitostiach súvisiacich s akvizíciou a usmerníme Vás, ktorej inštitúcii na Slovensku by bolo vhodné (podľa obsahu) dokumentačné materiály ponúknuť, aby bola zabezpečená ich ochrana a po odbornom spracovaní využitie na študijné účely. Je to zároveň aj úsilie napraviť chyby dávnej a nedávnej minulosti, kedy sa záchrane a spracovaniu týchto dokumentov nevenovala náležitá pozornosť.

Sme presvedčení, že naša výzva nájde odozvu u všetkých našich krajanov, ktorí vedia oceniť toto vzácne kultúrne dedičstvo a ktorí sa spoločne s nami budú snažiť o to, aby sa nevytratilo z pamäti národa.

Adresa: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského č. 13
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika
Tel.: ++421-2-57295 745
E-mail: gszs@vlada.gov.sk

S pozdravom

VILMA PRÍVAROVÁ, PREDSEDNÍČKA

obsah | slovo