Nepotřebujeme uzákoňování dějin

Poslanecká sněmovna Parlam entu České republiky na začátku léta v prvním čtení schválila návrh zákona poslancůhistoriků Radko Martínka, Karla Šplíchala a Jitky Gruntové, jehož obsahem je jediná věta: "Edvard Beneš se zasloužil o stát."

Tři základní důvody nás, kteří patříme také mezi historiky, vedou k přesvědčení, že tato zákonodárná iniciativa je nešťastná. V prvé řadě je nasnadě otázka, o jaký stát se Edvard Beneš zasloužil. První česko-slovenská republika, na jejímž založení a utváření měl mimořádný podíl, byla demokratickým právním státem, ke kterému se můžeme bez ostychu hlásit. Byla však také státem mnohonárodnostním.

Ztotožňují se Slováci (a další národnosti) s takovým náhledem na minulost, který je zakódován v návrhu českých poslanců? Pokud to jeho autoři a obhájci mlčky předpokládají nebo tuto otázku prostě ignorují, dávají tím najevo, že jim tane na mysli spíše pomyslný český stát v hranicích Československa neboli výlučně český zájem v tomto státě.

Výraznou pečeť Edvarda Beneše nesl i poválečný režim let 1945-1948, který se vyznačoval hlubokým narušením některých základních principů liberální demokracie. Edvard Beneš byl osobností klíčovou, ale také rozpornou, jejíž hodnocení zastánce různých názorů vždy spíše rozděluje než spojuje. Jeho činy a význam nelze resumovat v jedné větě zákona. Rovněž vyvstává otázka, zda mají existovat zákony poměřující zásluhy jednotlivých osobností. "Lex Masaryk" z roku 1930, jímž se dnešní zákonodárci inspirovali, lze v historických souvislostech ještě nevyzrálé státnosti pochopit jako výjimečné gesto vděčnosti vůči výjimečné autoritě.

Posuzováno optikou vyspělých demokratických zemí, byl takový zákon rarita. Jeho dnešní replika by byla navíc anachronismem svědčícím o nesebevědomém přístupu k problémům vlastních dějin. Jak známo, stát oceňuje zásluhy jednotlivců tím, že jim uděluje či propůjčuje řády a vyznamenání, a těch se svého času dostalo Benešovi v míře vrchovaté.

Za nejpodstatnější a nejpochybnější na celé věci pokládáme myšlenku, že parlament má přijímat zákony o dějinách. Chtělo by se říci, že když už je tak těžké v dějinách nějaké zákony najít, rozhodli se poslanci aspoň jeden do nich vložit. Takový zákon by pak platil na věky věků, pokud by ho nezrušila sněmovna vzešlá z příštích voleb... Ani demokratičtí zákonodárci se za mimořádných okolností zřejmě nemohou vyhnout hodnocení dějin či "vyrovnávání se s minulostí", například když Parlament České republiky přijal zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. V zásadě by však stát měl ponechat prostor pro svobodné střetávání různých názorů a výkladů minulosti, a nikoli se stavět do role arbitra.

Obáváme se, že právě k tomu dnešní poslanecká iniciativa směřuje. Hodlá prosadit, aby se stát identifikoval s určitým náhledem na dějiny. Ba co víc: dává najevo, že by měl existovat státem puncovaný výklad dějin, který je výsledkem politického rozhodnutí. Tuto snahu o "uzákoňování dějin" pokládáme za nepatřičnou. Lex Beneš žádné problémy nevyřeší, nanejvýš se postará o nové.

MURIEL BLAIVE, Francouzské centrum pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)
JAROSLAV CUHRA, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
MILAN DRÁPALA, šéfredaktor revue Soudobé dějiny
JIŘÍ HOPPE, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
MICHAL KOPEČEK, Výzkumné centrum pro dějiny vědy ÚSD AV ČR
JIŘÍ SUK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
MIROSLAV VANĚK, Centrum orální historie ÚSD AV ČR
TOMÁŠ ZAHRADNÍČEK, šéfredaktor revue Dějiny a současnost

obsah | publicistika