SSN vyhlásil súťaž pre novinárov venujúcich sa drogám

Oceniť novinárov zaoberajúcich sa problematikou drog na Slovensku je cieľom súťaže Život bez drogy. Vyhlásil ju Slovenský syndikát novinárov (SSN), Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády a Protidrogový fond.

Do súťaže môžu novinári zaslať svoje printové alebo elektronické príspevky do konca novembra. Príspevky musia byť uverejnené alebo odvysielané od 1. januára do 30. novembra.

Predsedníčka SSN Zuzana Krútka informovala že, problematika drog a drogovej závislosti je celospoločenským problémom. Zvyšuje sa dostupnosť užívania nelegálnych drog, pričom zároveň klesá vnímané riziko ich užívania. Ako dodala, následkom užívania nedochádza iba k zdravotnému poškodeniu užívateľov, ale i k nárastu kriminality, rozkladu rodín, nezamestnanosti. Organizátori súťaže chcú preto oceniť novinárov, ktorí v printových alebo elektronických médiách vo svojich príspevkoch poukazujú na akútne nebezpečenstvo pochádzajúce z drog pre spoločnosť, podávajú čo najkomplexnejšie informácie o štátnych a neštátnych inštitúciách venujúcich sa drogovo závislým, prezentujú najnovšie trendy v boji proti drogám, spôsob znižovania dopytu po drogách, zameriavajú sa na deti a mládež, zviditeľňujú hodnotenie a medzinárodnú spoluprácu.

Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne tri príspevky. Môžu byť spravodajské, publicistické, dokumentárne, vzdelávacie alebo môžu byť súčasťou série príspevkov. Každý prihlásený príspevok musí mať samostatnú vyplnenú prihlášku. Príspevky posúdi nezávislá odborná komisia. Víťazov, ktorí získajú v každej kategórii 15, 10 a 5 tisíc korún, vyhlásia do 20. decembra. Príspevky treba zaslať na adresu: Slovenský syndikát novinárov, Župné nám. 7, 815 68 Bratislava 1.

SITA

obsah | kultura - kultúra