Proglas po česky

Proglas je výnimočný text, ku ktorému sa nedá pristupovať inak, než s až posvätnou úctou, ba i pohnutím. Je to najstaršia slovienska báseň, pochopiteľne i najstaršia dochovaná báseň, ktorá vznikla na území dnešného Slovenska. Napísal ju v rokoch 863 - 867 Konštantín Filozof, známejší pod menom Sv. Cyril. Svoj účel vysvetľuje sám Proglas hneď v prvom verši: "PROGLAS7 jesm6 sveNtu jevangel6ju", čiže: "Evanjeliu svätému som predslovom". (Hláska, označená v našom prepise staroslovienčiny šestkou, sa nazýva mäkký jer a vysloví sa ako slabé "i"; sedmička označuje hlásku tvrdý jer a vyslovuje sa ako slabé "u"; veľké N vyjadruje nosovku.) "Evanjeliu svätému som Predslovom".

Proglas je však súčasne silná výpoveď, až udivujúca svojou životnosťou po viac než tisícročí, je to pôsobivé slovo o moci slova.

Slovensko-český klub sa rozhodol vydať český knižný preklad tohto základného kameňa našich literatúr, a to s podporou Literárneho informačného centra v Bratislave, ktoré dalo k tomuto počinu i prvotný impulz. Je až zarážajúce, že toto dielo dosiaľ nie je na pultoch českých knihkupectiev dostupné...

Kniha obsahuje rekonštrukciu staroslovienskeho originálu prof. PhDr. Eugena Paulinyho, DrSc. v úprave PhDr. Viliama Turčányho, DrSc. a české prebásnenie z pera PhDr. Martina Kučeru, CSc. Doplnená je doslovmi Viliama Turčányho a Martina Kučeru a básňami, vracajúcimi sa k prvej abecede a k proglasu z pohľadu súčasných poetov - ich autormi sú Milan Rúfus (Ďaleká tvár) a do tretice Viliam Turčány (Obrazotvorcovi a filozofovi). Výnimočná je aj obrazová výbava.

Martin Kučera je predovšetkým historik, má však ako prekladateľ zo slovenčiny už celý rad skúseností. V roku 2002 vyšla jeho subjektívna antológia slovenskej poézie Blýskání nad Tatrou, o rok neskôr preklad zbierky Jána Motulku Čas Herodes a v roku 2004 objavná antológia slovenskej protivojnovej poézie "Mor ho!".

"Je možné priniesť viac?" pýta sa Milan Rúfus, ak hovorí o prínose bratov zo Solune. "Ó, nevyspytateľné písmená/ Nebeskí mravci./ Vy poslíčkovia závetí.// Ó, stĺporadie chrámov pamäti!/ Abeceda/ Znak, hláska, slovo, veta.../ Zázračné tehly krehkých stavieb sveta." Konštantín Filozof priniesol s tehlami hneď aj veľkolepú architektúru...

VLADIMÍR SKALSKÝ

obsah | kultura - kultúra