Český a slovenský exil ve 20. století

Téma českého a slovenského exilu neodmyslitelně patří k novodobým dějinám obou států. Přestože je to téma silné a týká se téměř celého 20. století, některé otázky s ním spojené lze stále považovat za "bílá místa" v české a slovenské historii. Pro starší generaci je exil spojován především s obdobím komunismu, mladší generace vnímá exil jako cosi vzdáleného, zamlženého, cizího. Vše je navíc komplikováno současným problematickým vztahem České republiky ke svým exulantům, kteří odstup své rodné země nechápou a jen zřídka se do vlasti vracejí.

Problematika českého a slovenského exilu nabízí hned několik důležitých otázek: kdo byli a jsou čeští a slovenští exulanti; jaké politické události odchod Čechů a Slováků do zahraničí vyprovokovaly; jak se lišil exil v jednotlivých obdobích v průběhu 20. století; kam exulanti odcházeli a jaké byly jejich začátky v cizí zemi; jaká byla jejich činnost v zahraničí, jak se zde prosadili atd.

Společnost pro kulturu a dialog K2001 chce připravovaným projektem alespoň částečně odpovědět na tyto otázky. Cílem je především otevřít dané téma, nikoli ho vyčerpat. Je samozřejmé, že při tak širokém záběru není možné než jen okrajově načrtnout problémy a otázky, které se tématu dotýkají. Z tohoto důvodu Společnost K2001 zdůrazňuje, že projekt Český a slovenský exil 20. století hodlá pouze pootevřít několik dveří a dát prostor k dalším analýzám, studiím a uměleckým zpracováním. Projekt se bude zaměřovat pouze na politický exil, tzn. nedobrovolný odchod ze země na základě politického přesvědčení, pronásledování apod., nikoli emigraci z důvodů ekonomických.

Projekt je určen široké veřejnosti, především však mladší generaci, která nemá možnost získat o tomto tématu odpovídající informace. Pomocí komunikativních a vzdělávacích programů chce projekt vyzvat k zamyšlení a otevření diskuse nad dosud trochu tabuizovanou částí našich dějin. Hlavní náplní budou rozsáhlé expozice v brněnských výstavních prostorách, přednášky k tématu na Masarykově univerzitě, dokumentární filmy v ČT, rozhlasové pořady, diskusní panely atd. Společnost K2001 klade důraz především na uměleckou stránku zpracování tématu, nikoli na muzejní, archivní a historicky ucelený charakter.

K2001 si připravila nelehký úkol zrealizovat první etapu projektu již začátkem roku 2003. Tento "šibeniční" termín má několik důvodů, z nichž hlavní je naléhavost a potřeba mnohých českých a slovenských exulantů sdělit své osudy dříve, než k tomu již nebudou mít možnost. To se týká především legionářů, politických vězňů a exulantů z první poloviny 20. století, z nichž většina jsou už starší lidé. Dalším důvodem je udělení záštity pana prezidenta Václava Havla do konce jeho volebního období, tzn. do ledna 2003.

Společnost K2001 chce touto formou vyzvat další exulanty, instituce, archivy, muzea, odborníky i soukromé osoby, kteří mohou přispět informacemi, materiály či svými zážitky, ke spolupráci na tomto projektu.

Za místo zahájení a konání projektu Český a slovenský exil 20. století bylo zvoleno Brno, které svou polohou uprostřed mezi Bratislavou a Prahou symbolizuje náplň projektu. Po zahájení se výstavy projektu přemístí do Bratislavy i Prahy.

Po ukončení první etapy projektu, která se bude zabývat obdobím od roku 1900 do roku 1955, bude projekt cestovat po celém světě, především po Českých centrech a po krajanských spolcích, samozřejmě ne v tak rozsáhlé podobě. Vyvrcholením celého projektu, který bude trvat několik let, bude trvalá expozice v Brně věnovaná tématu českého a slovenského exilu 20. století.

Společnost K2001 hodlá oslovit nebo již oslovila s žádostí o podporu kromě prezidenta Václava Havla a prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera také představitele států, ve kterých mají českoslovenští exulanti výrazné zastoupení, tzn. Francii, Švýcarsko, Velkou Británii, USA a Rusko.

(r)

obsah | kultura - kultúra