Korespondenční volba v dohledu

Bude možné v roce 2006 hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny korespondenčně? To je otázka, na níž zatím není možné dát jednoznačnou odpověď. Vše bude záležet na přístupu poslanců a senátorů Parlamentu České republiky. Na stole totiž leží dva návrhy novely volebního zákona (zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění).

Prvním je návrh skupiny senátorů prezentovaný paní senátorkou Seitlovou, který se nachází ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, má číslo sněmovního tisku 945 a jde o užší variantu korespondenčního hlasování, neboť předpokládá možnost této formy hlasování jen pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a pro voliče žijící v zahraničí.

Druhým je vládní návrh, který čeká na své první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 1075 a který je návrhem širším, neboť předpokládá možnost korespondenčního hlasování pro voliče žijící v zahraničí, resp. nacházející se tam v době voleb, i pro voliče žijící na území ČR, a to pro volby do obou komor Parlamentu ČR. Kromě toho předpokládá vládní návrh rozšíření možnosti hlasování ve volbách do Senátu i na voličský průkaz mimo území České republiky, na zastupitelských úřadech, tedy způsobem, který je prozatím možný jen u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jaké možnosti tedy podle vládního návrhu zákona volič při volbách do některé z komor Parlamentu ČR bude mít, pokud jde o formu hlasování? V první řadě je namístě zdůraznit, že všechny dosavadní, praxí již prověřené, formy hlasování zůstávají zachovány. Volič tedy může přijít do volební místnosti ve volebním okrsku, kde je veden jako volič ve stálém nebo zvláštním seznamu voličů (jde-li o volební místnost v zahraničí). Jinými slovy - volič, který nehlasuje poprvé, může zkrátka jít "tam, co vždycky" při volbách chodí - zde ovšem doporučuji sledovat, zda se "tam, co vždycky" zrovna neprovádí rekonstrukce objektu - v minulosti už se vyskytly případy, kdy to vedlo ke zbytečným (a úsměvným) zmatkům. Pro všechny pak platí, že adresy volebních místností pro jednotlivé okrsky jsou včas uvedeny na úřední desce obecního nebo zastupitelského úřadu a lze je i zjistit telefonicky dotazem na těchto úřadech. Obsahy úředních desek jsou pak přístupné nebo alespoň by měly být i formou dálkového přístupu, tj. volič může řadu informací zjistit přes Internet.

Nemůže-li volič hlasovat ve svém volebním okrsku (tj. "tam, co vždycky") z důvodu své nepřítomnosti v místě, může, v případě, že o své nepřítomnosti ví dopředu (jde o plánovanou dovolenou, služební cestu, hospitalizaci, atd.) požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu. Ten pak může použít při volbách do Poslanecké sněmovny v jakékoliv volební místnosti (na území ČR i v zahraničí), kam se v době hlasování s tímto průkazem dostaví, a při volbách do Senátu nově v jakékoliv volební místnosti na území ČR ve volebním obvodu, kde volby do Senátu probíhají a v němž má volič trvalý pobyt, neboť volby do Senátu probíhají každé 2 roky jen na 1/3 území České republiky, tj. zároveň jen ve 27 volebních obvodech z celkového počtu 81, v zahraničí pak v kterékoliv volební místnosti.

Volič se pochopitelně může nechat i zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného obecním úřadem v případě, že je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, pakliže se takové zařízení nachází v jiné obci než bydliště voliče.

K těmto známým způsobům má podle vládního návrhu přibýt možnost hlasovat korespondenčně v případě, že nebudeme moci hlasovat "tam, co vždycky" nebo se nám prostě jen nebude chtít jít do volební místnosti. Svůj hlas tedy budeme moci poslat do volební místnosti poštou. K tomu bude ale volič - zájemce o korespondenční hlasování muset splnit následující: zajistit si, aby byl veden v seznamu voličů, včas osobně nebo písemně požádat o tento způsob hlasování obecní nebo zastupitelský úřad podle místa svého trvalého pobytu (bydliště) a připojit k této žádosti svůj úředně ověřený podpis (v případě písemné žádosti), pokud volič dosud není veden v žádném seznamu voličů, poskytnout úřadům všechny údaje pro tento zápis, uvést adresu, kam mají být zaslány volební materiály nebo, že si je sám na úřadě vyzvedne.

Volebními materiály pro korespondenční hlasování podle předpokladu budou: úřední obálka (s otiskem úředního - tj. "kulatého" razítka), sada hlasovacích lístků pro příslušné volby, informační leták popisující způsob hlasování, indentifikační lístek s osobními údaji voliče a jeho čestným prohlášením a doručovací obálka s předtištěným heslem "Volby - korespondenční hlasování", adresou obecního nebo zastupitelského úřadu, do jehož obvodu volič náleží (tj. tam, kde je veden v seznamu voličů), druh a datum konání voleb a číslo volebního okrsku. Obálka, ve které všechny tyto materiály volič obdrží, není sama o sobě volebním materiálem a volič s ní nic dalšího nepodniká.

Pro voliče je důležité, že s hlasovacím lístkem zachází stejně jako ve volební místnosti - tzn., že při volbách do Poslanecké sněmovny vybere hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, které chce volit, vyznačí preferenční hlasy v povoleném počtu (pokud chce), vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. Při volbách do Senátu volič pouze vybere jeden hlasovací lístek a vloží ho do úřední obálky.

Úřední obálku obsahující vybraný hlasovací lístek vloží volič do doručovací obálky, do které ještě přiloží identifikační lístek s vyplněnými údaji (do příslušných kolonek volič vypíše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu na území ČR) a s podpisem pod čestným prohlášením o tom, že hlasuje osobně a je v době hlasování státním občanem ČR. Důležitou informací pro voliče by mělo být to, že pokud dojde k poškození volebních materiálů, které jsem výše popsala, není možné je nahradit z vlastních zdrojů, a to s jedinou výjimkou - jde o doručovací obálku. U jejího poškození, znečištění atp. je možné nahradit ji obálkou vlastní, na kterou je však třeba přepsat přesně všechny údaje předtištěné na originální (poničené) obálce včetně hesla "Volby - korespondenční hlasování".

Poslední podstatnou informací pro voliče je to, že Česká republika i nadále hodlá garantovat rovnost hlasování voličů - to v praxi znamená, že kontrola toho, že každý volič hlasoval jen jednou bude probíhat prostřednictvím seznamů voličů - je proto předpokladem pro výkon volebního práva vůbec, aby se volič do volebního seznamu nechal zastupitelským úřadem zapsat nebo si ověřil, že již v seznamu voličů buď u obecního úřadu nebo u zastupitelského úřadu je. Toto ověření nebo přihlášení se, může volič udělat kdykoliv. V obecné rovině nelze jinak než vřele všem zájemcům o účast na volbách do Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu ČR doporučit, aby komunikovali s úřady, a tak se uchránili případného nepříjemného zjištění, že způsob jejich hlasování bude omezen. Takový volič totiž může hlasovat jenom ve volební místnosti na území ČR, tedy tak, že se do ní osobně dostaví a prokáže své právo v daném okrsku hlasovat, tj. přinese s sebou doklad totožnosti, doklad o státním občanství ČR a doklad o místě trvalého pobytu na území ČR. Takový postup, jak jistě každý uzná, je zbytečný a navíc vyvolává riziko, že doklady, které s sebou takový volič přinese, některou z požadovaných skutečností neprokáží a jeho cesta do volební místnosti pak nepřinese kýžený výsledek.

Byla bych nerada, aby tento příspěvek působil jako mentorování, zároveň se však obávám, že zjednodušení, ke kterým jsem v rámci snahy o určité "odlehčení" textu přistoupila, mohou vést k mírně nepřesnému pochopení celé volební procedury, proto prosím všechny čtenáře tohoto textu, kteří jsou potenciálními voliči a mají k celé věci doplňující dotazy, aby neváhali a obrátili se s nimi buď přímo na mě prostřednictvím e-mailu (pwagner@mvcr.cz) nebo na Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování, nám. Hrdinů 3, Praha 4 (e-mail: volby@mvcr.cz).

PETRA WAGNEROVÁ

obsah | Česká republika