Nadstandart na hranicích opět ohrožen?

Slovensko-český klub, vydavatel Českého a slovenského světa, upozornil na další hrozbu zostření režimu na česko-slovenské hranici. Ve vyhlášení, které poskytl tisku, se uvádí, že je znepokojen textem návrhu zákona o ochraně státních hranic České republiky, jak jej schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Toto znění zákona podle klubu umožňuje interpretaci, která by zpochybnila tu část dohody mezi ČR a SR o zrušení vízové povinnosti z roku 1992, jež umožňuje občanům obou států překračovat česko-slovenskou hranici na kterémkoli místě. Za nepřijatelnou považuje klub formulaci, že za nedovolené překročení hranic se považuje kromě jiného jejich překročení mimo hraniční přechod, aniž by bylo uvedeno, že to platí pouze v tom případě, kdy mezinárodní smlouva nestanoví jinak. "Vzhledem k tomu, že česko-slovenská smlouva, která je tomuto předpisu nadřazená, stanoví, že občané ČR a SR mohou překračovat hranici mezi ČR a SR na kterémkoli místě, pokud to není zakázáno vnitrostátními předpisy jedné ze smluvních stran, vznikl by po schválení zákona právně zmatečný stav," uvádí se ve vyhlášení. Tento stav by mohl podle místopředsedy klubu a šéfredaktora Českého a slovenského světa Vladimíra Skalského velmi významně poškodit česko-slovenské vztahy. "Pokud by došlo k uzavření zelené hranice se Slovenskem, drasticky by se to dotklo života obyčejných lidí v pohraničí, kteří se někdy ani nemohou dostat domů jinou cestou, než takovou, která několikrát protíná hranice," uvedl Skalský. Snahy o prosazení zpřísnění režimu na hranicích se přitom objevují opakovaně, slovenská strana o nich však odmítla vůbec jednat. Podle Slovensko-českého klubu jde text problematického návrhu zákona jde rámec prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě, která výjimky ze zákazu překračovat hranice mimo hraniční přechody připouští. "Nejde tedy o vyhovění požadavkům Evropské unie, jak se to snaží vysvětlovat ministerstvo vnitra. Slovensko-český klub ze všech těchto důvodů vyzývá senátory, aby zákon vrátili Poslanecké sněmovně k přepracování a zabránili tak velkým a zbytečným problémům," uzavřel Vladimír Skalský.
(vr)

obsah | Česká republika