Česko může v roce 2004 do Evropské unie

Praha ale musí ještě odstranit řadu nedostatků

Evropská komise včera vydala doporučující posudek k přijetí České republiky a dalších devíti kandidátů do Evropské unie v roce 2004.

Nyní záleží na patnácti členských zemích, zda doporučení Komise akceptují a na blížícím se summitu v Bruselu 24. a 25. října dají souhlas k ukončení vyjednávání s kandidáty a zahájení závěrečné přijímací procedury. "Blahopřeji České republice. Česká vláda, parlament a další instituce odvedly, mnohdy v obtížných podmínkách, velmi dobrou práci," uvedl velvyslanec EU v Praze Ramiro Cibrián na tiskové konferenci, na níž o závěrech Evropské komise informoval. "Česká republika může být spokojena - zpráva obvykle věrně odráží to, co se od roku 1997 odehrálo. Doporučení Evropské komise k ukončení jednání je výsledkem, který jsme si přáli," komentoval dokument také velvyslanec při EU v Bruselu Libor Sečka. Výtky Bruselu na českou adresu podle něj nepředstavují zásadní problém, který by mohl jakkoli zkomplikovat další jednání o přistoupení.

Přípravy na výbornou

Ve své v pořadí už páté každoroční zprávě hodnotí Komise postup českých příprav na členství převážně kladně. "Bylo dosaženo makroekonomické stability, reformy se prohlubovaly a hospodářským potřebám z hlediska přistoupení k EU byla věnována odpovídající pozornost," konstatuje zpráva. Česká republika podle ní "je fungující tržní ekonomika, a bude-li pokračovat v reformách, dokáže se vypořádat s konkurenčními tlaky na jednotném vnitřním trhu EU".

Komise ale ve zprávě zmiňuje i to, že za uplynulých pět let se ČR nepřiblížila Evropské unii z hlediska životní úrovně a průměrný příjem na hlavu v ní stagnoval na 57 procentech průměru EU. Všímá si i značných rozdílů v příjmech v Praze (124 procent průměru EU) a jinde, stejně jako nerovnoměrně rozložené nezaměstnanosti. "Mnoho věcí ještě uděláno není a je třeba je dokončit před vstupem do EU," připomněl Cibrián. Smyslem bruselského hodnocení je proto především ukázat na to, kde se úkoly neplní a co je ještě třeba zlepšit.

Připomínky upozorňují, že je třeba dát do pořádku například veřejné finance, reformovat systémy důchodů a zdravotní péče, či vyřešit záležitost minulých špatných investic rozhodnějším prodejem akvizic Konsolidační agentury soukromým investorům.

Pochvala za administrativu

Česku se v uplynulém roce podařilo odstranit důvod k nejzávažnější výtce - chybějící zákon o státní službě. Spokojena tu ale Unie zcela není, protože k úplnému splnění úkolu musí být zákony již uvedeny do praxe. Lhůta zavedení zákona o státní službě do života, kterou si česká vláda dala do roku 2006, se Bruselu zdá příliš dlouhá. "Bylo by žádoucí, aby plné aplikace bylo dosaženo co nejdříve," uvádí se ve zprávě. Letos Brusel zaznamenal, že se v Česku posílila administrativní kapacita, ale musí ještě zkvalitnit finanční kontrolu tam, kde půjde o správu prostředků z unijních fondů - tedy v zemědělství a v regionech. S dalším požadavkem - reformou soudnictví - který Unie označovala za zásadní, se Česko vypořádává ke spokojenosti Bruselu už druhý rok. Teď je podle Komise třeba ještě zkrátit vleklost soudních řízení, zejména v občanskoprávních věcech. Za pět let se ale nepodařilo zásadně pokročit v likvidaci korupce a ve snížení celkové hospodářské kriminality, na něž Unie, zejména podnikatelské kruhy v členských zemích, důrazně po celou dobu kandidátství Česka upozorňuje.

Nedostatky má také podle Komise české vězeňství. Novým doporučením Unie Česku je přijetí obecného zákonodárství postihujícího diskriminaci, kterým by se zaručil lepší přístup romské menšiny ke vzdělání, bydlení a zaměstnání. Jinak ovšem Komise velmi kladně hodnotí pokrok, který v této oblasti ČR za uplynulých pět let už udělala.

Zákony jsou vysoce sladěné

Právo ČR dosáhlo podle hodnocení Komise vysokého stupně sladěnosti s evropskou legislativou. Uspokojivě se buduje i česká administrativa nezbytná k její aplikaci a vynucování. Ale pak zpráva vypočítává nedodělky: nedostatečně sladěné jsou předpisy o veřejných zakázkách a o uznávání profesních kvalifikací cizinců z EU, zejména ve zdravotnictví. Volný pohyb finančních služeb ještě dobře nefunguje v jiných sektorech než bankovnictví. Více pozornosti by si zasloužilo praní špinavých peněz. Mezery jsou v českých předpisech o dani z přidané hodnoty a spotřební dani. Komise bude "bedlivě sledovat" restrukturalizaci hutnictví, žádá, aby byly vytvořeny informační technologické systémy k výměně elektronických dat s EU pro celní praxi. Vyzývá k dokončení liberalizace v telekomunikacích a k zajištění plné nezávislosti regulačního úřadu. Audiovizuální oblast naléhavě "potřebuje vytvořit a účinně sledovat průzračný a předvídatelný regulační rámec".

Významného pokroku bylo podle EK dosaženo v oblasti vnitra, je však třeba dál vylepšovat ostrahu hranic a kromě boje s již zmíněnou korupcí čeká sféru důraznější postup proti podvodům a v potírání organizovaného zločinu.

Europoslanci závěry komise podpořili

Se závěry hodnocení seznámil včera předseda Komise Romano Prodi poslance Evropského parlamentu. Předsedové frakcí pak ve svých vystoupeních bez výjimky rozšíření podpořili. Většinou připomínali i náklady rozšíření, ale vesměs argumentovali, že "daleko nákladnější by bylo nerozšíření, či že Unii bude rozšíření stát jen 10 procent toho, co dalo Německo na své sjednocení". Jeden z poslanců dokonce zdůraznil: "Když se nerozšíříme dnes, zítra bude pozdě." "Rozhodně není důvod k obavám, že by v europarlamentu byly s podporou rozšíření problémy," komentoval diskusi Cibrián.

Jaké má ČR podle Bruselu plusy, minusy a jaké úkoly

Pochvaly

* zlepšit správu veřejných financí
* reformovat systém důchodů a zdravotní péče
* zvýšit kontrolu poskytování státní pomoci v ocelářství a bankovnictví
* odstranit nesoulad v oblasti veřejných zakázek
* zvýšit efektivitu obchodního rejstříku a obchodních soudů
* posílit protikorupční orgány školenými experty a zajistit jim technické vybavení
* dobudovat systém vnitřní kontroly ve státní správě
* ve všech úřadech zřídit nezávislé útvary vnitřních auditorů
* větší pozornost věnovat využití obnovitelných energií
* přijmou všeobecný antidiskriminační zákon
* revidovat česko-slovenskou dohodu o správě společné hranice
* zdokonalovat personální a technické zajištění policie a justice

Výtky

* korupce narušuje fungování české státní správy, policie, zdravotníci, bankovní sféry, justice a zpravodajských služeb, ovlivňuje tak negativně i politickou sféru
* v ČR se nedostatečně stíhají rasistické trestné činy
* Romové trpí diskriminací v pracovní sféře, mají horší přístup ke vzdělání a bydlení
* ČR neratifikovala Evropskou sociální chartu, podepsanou před dvěma lety
* ČR nemá všeobecnou antidiskriminační legislativu
* procedura registrace nových firem je zdlouhavá
* platí špatný úpadkový zákon, práva věřitelů jsou slabě chráněna
* obchodní rejstřík je málo transparentní
* aplikace nového zákona o státní službě se zpozdila
* nebyly uzavřeny bezcelní obchody na hranicích
* nejsou sladěny DPH a spotřební daně

Nač je třeba se dále soustředit

* ČR respektuje lidská práva a svobody
* dosáhla makroekonomické stability
* hospodářství jako celek je konkurenceschopné
* úspěšná je protiinflační politika centrální banky
* úspěšně se buduje administrativa
* přijat byl zákon o státní službě
* země má dobrou protimonopolní legislativu
* zřízen byl Úřad finanční kriminality a ochrany státu a Služba kriminální police vyšetřování
* přijat byl zákon o Českých drahách
* ČR přistoupila k Evropské patentové úmluvě * má nový energetický zákon a privatizovala Transgas
* zaměřit se na to, aby čeká orientace zahraniční politiky byla v souladu s evropskou

(lan), FLASHNEWS

obsah | Česká republika