Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
SEPTEMBER 2003
Úvodník
NEZÁUJEM O SLOVENSKO?
S hercom štefanom kvietikom
ZMORDOVANÝ ŠŤASTLIVEC
Stoštyridsať rokov od založenia Matice slovenskej
VTEDY EŠTE SPÁJALA, NIE ROZDEĽOVALA...
Publicistika
BUDEME VOLIŤ KOREŠPONDENČNE?
Kameraman Dodo Šimončič
KAMERAMAN BY NEMAL MYSLIEŤ LEN NA SVOJE OBRÁZKY
Návrh slovenskej dizajnérky
NA ŠKATUĽKÁCH AMERICKÝCH KONDÓMOV
Jirko Malchárek
SLOVENSKÝ POSLANEC, ČESKÝ RODÁK, SVETOVÝ PRETEKÁR
Za Leopoldom Danihelsom
AKO ŽIVÝ M0ST
Hokejista Richard Lintner
KAMOŠ CITRÓN
Desať rokov od rozdelenia
MNOHÉ JE UŽ JASNĚJŠÍ
So scenáristkou Scarlett Čanakyovou
KRUTÉ RADOSTI AKO DIPLOMOVÁ PRÁCA
Literárny teoretik andrej červeňák
RUSISTA VERZUS RUSKÉ TANKY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová