SLOVENSKÉ DOTYKY
 

EŠTE TROCHU O NADŠTANDARDNOSTI

Úvodník

Každému študentovi sa asi teraz bude zdať celkom nefér, že chcem uprostred prázdnin písať úvahy a údaje o školstve, že vôbec spomínam v týchto horúčavách niečo také neprístojné. Je však august a tých pár týždňov nepochybne uletí ako mávnutie krídlami a prvé školské zvonenie, či sa nám to páči alebo nie, je predsa len už na dosah ruky. Nuž, ale nie tomuto som sa chcela v poslednom letnom uvodníku venovať. Moje zamyslenie sa týka skôr niečoho iného - slovenských študentov, ktorí navštevujú vysoké školy v zahraničí a ktorých, čo si myslím, je dobre, neustále pribúda. Týka sa však napokon ešte niečoho úplne iného...

Zaujala ma informácia, že slovenské ministerstvo školstva navrhlo prípravu nového zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní. Tento zákon sa pochopiteľne bude týkať všetkých tých, ktorí ukončia štúdium v zahraničí, a to nielen na vysokých školách. V súčasnosti totiž uznávanie dokladov o vzdelaní a tiež o odbornej kvalifikácii v Slovenskej republike upravuje viacero zákonov a vyhlášok, čo je určite pre absolventov pomerne zložité. Prijatie strešného zákona by celý proces zjednodušilo a ujasnilo by právomoci jednotlivých inštitúcií. Zákon má tiež jasne vymedziť zásady používania akademických titulov získaných v zahraničí a aj postup pri uznávaní jazykových skúšok. Celá táto aktivita vznikla aj z toho dôvodu, že Slovensko by malo do októbra 2007 prijať európsku smernicu o uznávaní vzdelania a odbornej kvalifikácie medzi krajinami Európskej únie.

O uznaní časti štúdia v zahraničí rozhoduje základná, stredná alebo vysoká škola. Vedenie týchto škôl rozhoduje aj o doplňujúcich skúškach študenta po návrate zo zahraničia do príslušného ročníka. Uznanie dokončeného vzdelania na zahraničnej základnej či strednej škole majú v právomoci krajské školské úrady. Ukončenie zahraničnej vysokej školy uznáva vysoká škola, ktorá ponúka štúdium v rovnakom či podobnom odbore. Ak taká škola na Slovensku nie je, doklad o vzdelaní uznáva Ministerstvo školstva SR. Doklady o vzdelaní na profesijné účely potvrdzuje rezort školstva a potvrdenie na vykonávanie regulovaného povolania vydáva príslušný štátny orgán, napríklad živnostenský úrad.

Na Slovensku má spomínané doklady doteraz na starosti Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré tu pôsobí už od roku 1991 a pre zaujímavosť vlani evidovalo 6 900 žiadostí.

Pozrime sa teraz, ako túto problematiku riešia v Českej republike. Nostrifikáciu ukončenej základnej, strednej či odbornej školy v zahraničí si zariaďuje absolvent školy či jeho zákonný zástupca na odbore školstva krajského úradu podľa miesta pobytu žiadateľa na území ČR. Čo sa týka vysokých škôl, o uznaní zahraničného vysokoškolského štúdia rozhodujú ústredné orgány štátnej správy, teda väčšinou ministerstvá. To len tak v krátkosti a na okraj. K tomu, k čomu som sa chcela dostať, prichádzam až teraz. Vo vyhláške MŠMT Českej republiky sa pri uznávaní akéhokoľvek vzdelania v zahraničí uvádza zvlášť zvýrazneným písmom, že platnosť dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike sa riadi Dohodou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Českej republike a v Slovenskej republike, z ktorej vyplýva, že všetky doklady vydané v SR sa uznávajú v ČR za rovnocenné. Zároveň je v tejto dohode uvedené, že všetky doklady o vzdelaní získané na území Českej republiky platia na území Slovenskej republiky bez ďalšieho úradného overovania...

Slovensko-český klub oslavoval nedávno svoje desiate výročie, pri ktorom sme konštatovali, že sme nepochybne aj svojou troškou prispeli k nadštandardnosti vzťahov našich dvoch národov. A že sa tento pojem ani štrnásť rokov po rozdelení Česko-Slovenska nestal iba ošúchaným klišé, dokazujú práve takéto nenápadné odstavce v zákonoch či smerniciach. Mali by sme si ich preto pripomínať čo najčastejšie...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah