Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2004
Úvodník
PREČO (NE)CESTOVAŤ NA SLOVENSKO
S českým slovakistom Emilom Charousom
POLSTOROČIE SO SLOVENSKOU LITERATÚROU
12. ročník Art filmu v Trenčianskych Tepliciach
FESTIVAL, KTORÝ ZVIDITEĽŇUJE SLOVENSKO
Letné zastavenie
PÄŤMETROVÝ PRAŽSKÝ JÁNOŠÍK
Včelárstvo na Slovensku
TISÍCROČNÉ VČELY
Stres pri dlhodobých letoch
ZVLÁDNE ČLOVEK LET NA MARS?
Otec Ladislav a dcéra Lucie
DYNASTIA BORHYOVCOV POKRAČUJE V PRAHE
MUDr. Rudolf Křivinka
PRIEKOPNÍK TOMOGRAFIE V STREDNEJ EURÓPE
Z histórie našich peňazí
SYMBOLY A MÝTY NA PLATIDLÁCH
Hudobné a výtvarné umenie
SUPERLATÍVY V ZÜRICHU A BERLÍNE
Šesťdesiate výročie SNP
FRANCÚZI V POVSTANÍ
Juraj Meliš
BYŤ SOCHÁROM
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová