SLOVENSKÉ DOTYKY
 

UČÍME SA SPOLU

Gymnázium V4 v Prahe

Pred pár rokmi chceli rodičia - pražskí Slováci - pre svoje deti založiť strednú školu. Išlo vtedy o gymnázium, kde by sa záujemci mohli naučiť rodný jazyk svojich predkov, poznať ich dejiny, prípadne zo slovenčiny maturovať. Doba tejto myšlienke nebola asi dostatočne naklonená, a tak možno teraz vás, milí čitatelia, osloví debata s ľudmi, ktorí v podobnom duchu chcú priviesť k životu projekt "Učíme se spolu". Čo sa po týmto názvom skrýva, som sa spýtala RNDr. Jiřího Šulca, riaditeľa Gymnázia Pod Vyšehradem v Prahe a jeho zástupkyne Mgr. Jaroslavy Šedivej. Na úvod povedali:

- Keďže žijeme v Prahe, meste, ktoré bolo vždy mnohonárodnostné a v súčasnosti je požiadavka na multikultúrne spolužitie stále aktuálnejšia, rozhodli sme sa vytvoriť a následne začať realizovať vzdelávací projekt "Učíme se spolu". Ide o ponuku stredoškolského vzdelania pre deti, ktorých pôvod a rodinná tradícia je spojená s niektorou z krajín Visegrádskej skupiny. Vychádza zo zámerov štyroch zmluvných štátov - Poľska, Maďarska, Slovenska a Česka - k vzájomnej spolupráci a podpore pri integrovaní sa do európskych štruktúr.

Projekt je pripravený k realizácii od budúceho školského roku. Vaša škola však už má tradíciu, veď v tomto roku oslavuje 10. výročie svojej existencie.

- Gymnázium Pod Vyšehradem bolo založené v roku 1991 ako všeobecné gymnázium so štvorročným, osemročným a externým štúdiom. Študentov prijímame na základe psychologických testov a dá sa povedať, že vieme pracovať s jednoznačne talentovanými žiakmi, ako aj s tými, ktorí sice nepostrádajú nadanie, ale z akýchkoľvek dôvodov majú problémy so vzdelávacími inštitúciami. Poskytujeme úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a prípravu na štúdium na vysokej škole. V tejto chvíli u nás študuje 261 študentov v dvanástich triedach.

Možno by bolo zaujímavé spomenúť, ako sa u vás žiaci hodnotia.

- Klasifikujeme v zhode s platnými predpismi pre stredné školy, ale okrem toho robíme aj priebežné hodnotenie šesťkrát do roka. Výkon v jednotlivých predmetoch hodnotíme v percentách, a tak učitelia, žiaci i rodičia majú prehľad, kde je to na výborné a kde sú ešte rezervy. Dôležitá je neustála spätná väzba. Tí najlepší študenti poberajú prospechové štipendium.

Čo vás priviedlo k myšlienke vzdelávania sa v rámci Visegrádu? Trochu to predznamenáva už názov vašej školy. To ale asi nebol hlavný popud...

- Do školy sa nám prihlasovali deti z rôznych krajín. Často sme tu mali a dosiaľ v skoro každej triede máme Poliakov, Slovákov, Ukrajincov, deti z bývalej Juhoslávie. Keď sme začali tieto deti vychovávať, uvedomili sme si, že je toho veľmi málo, čo o sebe navzájom vieme. Pýtali sme sa: Čo by sme týmto deťom mali ponúknuť? Ako by sa to mohlo zlepšiť? Ide predsa o národy, ktoré majú spoločné korene, históriu a kultúru strednej Európy. Odpoveď sa vlastne ponúkla sama: Základný rámec je už daný zmluvou, ktorú podpísali prezidenti štyroch krajín vo Visegráde. Preto sme vytvorili projekt "Učíme se spolu". Ten láskavo zaštítil svojou osobou veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe, spisovateľ Ladislav Ballek.

Ako si predstavujete jeho realizáciu?

- V školskom roku 2002/2003 by sa malo začať vyučovanie v jednej triede, ktorá bude takto špecificky orientovaná. Štúdium podľa uvedeného projektu bude prebiehať v štvorročnom cykle, iba v dennej forme a v triede, kde bude dvadsať žiakov. Vyučovať sa bude podľa záväzných učebných plánov Ministerstva školstva ČR. Vyučovacím jazykom je čeština, s výnimkou vyučovacích hodín voliteľných a nepovinných predmetov, kde výuka bude prebiehať v slovenčine, alebo poľštine, prípadne v maďarčine. Aj ďaľšie vyučovacie predmety, najmä spoločenskovedné, budú mať učivo rozšírené o témy, ktoré žiakov oboznámia predovšetkým s reáliami a kultúrou jednotlivých krajín V4. Z národných jazykov budu môcť absolventi ako z piateho voliteľného predmetu aj maturovať. Maturitná skúška bude platná v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku i v Maďarsku. Pravdaže našim cieľom je, aby absolventi tohoto štúdia boli dostatočne vybavení k vysokoškolskému štúdiu v tej-ktorej krajine V4.

Zdá sa, že v poslednom období sa na monolite V4 objavujú trhliny. Nepoznamená to vaše snahy?

- Áno, zaregistrovali sme tieto záchvevy. Lenže, nech sa politici vyjadria tak alebo onak, deti Slovákov, Poliakov a Maďarov tu budú stále. Keď ich bude dosť, tak si k nám cestu nájdu.

Pre kvalitnú výuku sú však potrební aj kvalitní učitelia...

- Náš pedagogický zbor je pomerne mladý, ale naprosto kvalifikovaný. Pre projekt "Učíme se spolu" nových učiteľov hľadáme. Spolupracujeme s partnerskými školami V4, s Pedagogickou a Filozofickou fakultou Karlovej univerzity. V škole pôsobia dvaja psychológovia, venujú sa žiakom, učiteľom i rodičom.

V Prahe je veľa gymnázií, ale ako ukazujú nedávne prijímacie skúšky nie je ich stále dosť. Aká musí byť podľa vás škola, aby bol o ňu záujem u detí i u rodičov?

- Myslíme, že škola musí mať niečo, kvôli čomu sa rodičia rozhodnú, že je pre ich dieťa tá pravá. Po desiatich rokoch existencie môžeme s istotou povedať, že u nás je to predovšetkým individuálny prístup ku každému dieťaťu. V triedach je po dvadsať detí a tento počet sa ešte delí podľa jednotlivých predmetov. A ako sme už predtým spomenuli, dokážeme pracovať i so žiakmi, ktorí nie sú jednoznační jednotkári, ale majú nadanie, aby boli vzdelaní na strednej škole. Dalšou prioritou je vzájomná otvorenosť medzi žiakmi a študentmi a priateľská atmosféra.

Nezanedbateľnou skutočnosťou je, že váš vzdelávací ústav je súkromný.

- Naša škola je súkromný subjekt a to znamená, že študenti výuku hradia. Finančná čiastka je v tomto momente pre štandardné štúdium 29 tisíc korún na rok. Záujemcovia o triedu Visegrádskej štvorky zaplatia 39 tisíc za školský rok, pretože predpokladáme výjazdy do zahraničia - do domovských štátov V4 a tiež iné špecifické aktivity.

Želám autorom projektu "Učíme se spolu" a pedagógom Gymnázia Pod Vyšehradem úspech a veľa pracovitých a nadaných žiakov.

MÁRIA UHRINOVÁ


Zpět na obsah