Ján (János) Esterházy (Eszterházy)

Gróf, 14. 3. 1901 Ujlak (dnes Veľké Zálužie, okres Nitra) - 8. 3. 1957 Mírov (okres Šumperk). V 30. rokoch hlavný politický predstaviteľ maďarského iredentizmu v ČSR; 1932-36 predseda Krajinskej kresťanskosociálnej strany, od 1936 Zjednotenej maďarskej strany, 1935-38 poslanec NZ. Usiloval sa o vytvorenie spoločného protičeskoslovenského frontu predstaviteľov národnostných menšín a slovenských autonomistov, o spojenectvo s K. Henleinom a A. Hlinkom; udržiaval úzke kontakty s vládnymi kruhmi v Budapešti. V jeseni 1938 vyvinul medzinárodnopolitickú aktivitu za pripojenie Maďarmi obývaných častí Slovenska k Maďarsku (rokovania v Poľsku a Taliansku). 1938-39 poslanec slovenského autonómneho snemu, 1939-45 snemu Slovenskej republiky, kde ako jediný posalnec hlasoval proti prijatiu antisemitských zákonov. 1945 zatknutý a deportovaný do ZSSR, tam odsúdený na 10 rokov vazenia. 1947 odsúdený Národným súdom v Bratislave na trest smrti, potom vydaný do ČSR. 1950 mu bol trest milosťou prezidenta zmiernený na doživotie a 1955 amnestiou na 25 rokov odňatia slobody. Zomrel v mírovskej väznici.

podľa Českého biografického slovníka XX. storočia, 1999, krátené