SLOVENSKÉ DOTYKY
 

OBNOVENÝ DIALÓG S ČESKOU TELEVÍZIOU

Úvodník

Už som na stránkach nášho časopisu niekoľkokrát spomínala, že pred pár rokmi vznikla pri Rade vlády pre národnostné menšiny pracovná skupina zameraná na národnostné menšinové vysielanie. Myslí sa, pochopiteľne, vysielanie verejnoprávnej Českej televízie. A vari netreba ani pripomínať, že s kvalitou, najmä však s kvantitou vysielania národnostné menšiny nie sú ani trochu spokojné. To bol vlastne dôvod, prečo sa pracovná skupina zrodila, a prečo už pomerne dlhý čas komunikuje s vedením televízie (treba povedať, že zatiaľ, až na jednotlivé drobné výnimky, celkom márne). Vždy znovu a znovu však chytá ďalší dych, aby sa pustila do rokovaní s touto " republikou v republike". Nie inak tomu bolo aj na začiatku roku, kedy sa dialóg menšiny - Česká televízia opäť obnovil.

Komisia sa rozhodla poslať Rade pre televízne a rozhlasové vysielanie veľmi konkrétny materiál, konzultovaný aj s jedným z jej členov - Petrom Uhlom. V prvom rade v ňom podčiarkla povinnosť stanovenú českou legislatívou vytvárať programovú skladbu tak, aby vo vysielaní poskytovala vyváženú ponuku pre všetkých obyvateľov so zreteľom nielen na ich vek, pohlavie, farbu pleti a podobne, ale aj národnostný, etnický alebo sociálny pôvod a príslušnosť k menšine. Jednou z úloh verejnoprávnej televízie je teda napĺňať potreby národnostných menšín a tiež ovplyvňovať verejnú mienku v zmysle nediskriminácie, multikulturality a tolerancie.

To je slovo zákona, aká je však realita? Pozrime sa trochu do histórie i keď nie je až taká vzdialená. V roku 1991 vzniklo prvé periodické vysielanie programu "Romale", určené všetkým, koho zaujíma rómska problematika. I keď sa po čase zmenilo na dokumentárny cyklus "Děti okamžiku" a začala sa v ňom občas objavovať i rómska menšinová problematika, priestor iným menšinám sa v ňom venoval len zriedkavo. Až rok 1996 priniesol ďalší dokumentárny cyklus "Svět bez hranic", ktorý začal mapovať minority v širšom uhle pohľadu. Časom však Česká televízia zrušila oba tieto programy a nahradila ich kvalitatívne horším "Amare Roma" a multikultúrnym vysielaním "Velký vuz". Programy o menšinách tu však poväčšine vytvárali tí, ktorí o nich veľa toho nevedia, bez konzultácií so zainteresovanými. V náhodných programoch, ktoré môže väčšinový divák brať ako smerodatné, sa tak objavovalo veľa nepresností, skreslení a zjednodušených pohľadov na túto tému. Z iniciatívy ostravského štúdia Českej televízie vznikol ďalší program, ktorý sa snaží venovať problematike národnostných menšín. Multikultúrny program "Babylon" je naozaj zaujímavý a pútavý a poskytuje vyvážené i objektívne informácie. Podľa názoru niektorých zástupcov pracovnej skupiny však zďaleka nepokrýva problematiku národnostných menšín v ČR. Ostravské štúdio tiež vysiela týždenný päťminutový blok aktualít a spravodajstva v poľskom jazyku.

Nespochybniteľným problémom je, že aj verejnoprávna televízia sa snaží takzvane zatraktívniť svoje programy a v rámci toho dáva často prednosť udalostiam skôr kontroverzným a negatívnym. Úloha verejnoprávnej televízie by však mala spočívať aj v pozitívnej prezentácii. V niektorých reláciách sa tiež prepletajú a neraz nevhodne miešajú otázky národnostných menšín s otázkami a problematikou prisťahovalcov. Žiaľ, s vedením ČT sa na dané témy stále nedarí nadviazať konštruktívnu komunikáciu..

Pracovná skupina Rady vlády pre národnostné menšiny preto navrhuje ustanovenie komisie Českej televízie, ktorá by sa zaoberala vypracovávaním dlhodobej koncepcie prezentácie národnostných menšín v celej programovej skladbe vysielania ČT. Požaduje tiež vysielať vo väčšej miere o problematike menšín v spravodajských a publicistických programoch, ako aj to, aby sa objavovali materiály o významných udalostiach v živote menšinových komunít a pozývali príslušníci národnostných menšín do štandardných programov ČT. Malo by sa zvážiť, ako používať v televíznom vysielaní jazyky národnostných menšín a ako využiť novinársky i produkčný potenciál organizácií národnostných menšín. Upozorňujeme tiež, že vznikom spravodajského kanálu ČT 24 a ďalšou digitalizáciou sa otvára významný priestor na vysielanie pre národnostné menšiny.

Aj keď väčšina príslušníkov národnostných menšín sa do istej miery viac či menej asimiluje s prostredím a kultúrou hostiteľského národa, je ich snahou uchovať si svoj materinský jazyk a kultúrne tradície. Len ich propagovaním, približovaním a spoznávaním sa môžeme postupne zbaviť rasizmu, xenofóbie a prejavov akejkoľvek neznášanlivosti. Nehľadiac už na to, že menšinová kultúra môže výrazne obohatiť aj väčšinovú spoločnosť...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah