Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
FEBRUÁR 2006
Úvodník
OBNOVENÝ DIALÓG S ČESKOU TELEVÍZIOU
S riaditeľom SND Mariánom Chudovským
O opere dneška
Slovenské a české dídžejky
ŽENY ZA PULTOM
Podpora národnostných menšín
ZASA RAZ O PENIAZOCH ALEBO MONEY THRILLER
1. Československý bál
V SMOKINGOCH I KROJOCH
Uvedenie českého prekladu
VÁŽNY ROZHOVOR S KOMIKOM
S Andreou Verešovou
KLEBETY NERIEŠIM
Ešte raz televízia
AJ TEN STARÝ SONG ZMIZOL Z OBRAZOVKY
Literárna historička a prekladateľka Helena Turcerová-Devečková
PRVÁ SLOVENKA S DOKTORÁTOM SORBONSKEJ UNIVERZITY
Ing. Jozef Havaš
OSEMDESIATNIK
S Dušanom Tittelom
SLOVENSKO A FUTBAL
Nerastné bohatstvo do budúcnosti
NAŠE MORSKÉ DNO
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová