SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZVÝŠIŤ DÔVERYHODNOSŤ SÚDU

S osobnosťou roka JUDr. Janou Dubovcovou

Súdnictvo patrí podľa prieskumov medzi občanmi SR k tým oblastiam, kde je najväčšia korupcia. Aj v hodnotiacej správe Slovenska, ktorú prednedávnom zverejnila Európska komisia, je práve korupcia podľa nej jedným z vážnych nedostatkov. V časti venovanej súdnictvu na jednej strane oceňuje posilnenie nezávislosti sudcov, na druhej však žiada ďalšie praktické kroky na zabezpečenie sudcovskej profesionálnej nedeliteľnosti a politickej neutrality.

Pokus predsedníčky Okresného súdu v Banskej Bystrici Jany Dubovcovej, ktorá vlani v lete otvorila na svojom súde diskusiu na tému korupcie a dala občanom možnosť vyjadriť sa na túto tému, vyvolal rôzne reakcie. Jej prieskum totiž ukázal, že až 3O percent opýtaných opisovalo konkrétne prípady úplatkárstva. Že sa táto žena začala potýkať - hoci na počiatku len v podobe sondáže - s pálčivým problémom, ktorý občanov trápi, lebo v snahe niečo dosiahnuť sú častokrát nútení aj oni prispôsobiť svoje chovanie "úzusu" v krajine, ukázala aj anketa denníka Pravda Osobnosť roka, kde sa Jana Dubovcová ocitla na najvyššej priečke rebríčka. O ankete ako aj o náročnosti a nástrahách sudcovského povolania je náš nasledujúci rozhovor s ňou.

Prekvapil vás osobne výsledok ankety alebo sa vám potvrdilo to, o čom sa v skryte vedelo či tušilo? A aká bola vlastne konkrétka podoba ankety?
- Áno, niektoré výsledky ma veľmi prekvapili. Aketa prebiehala na našom súde od 9. 4. do 14. 5. 2001. Počas tohto obdobia boli všade pred pojednávacími miestnosťami aktetové lístky pre účastníkov súdnych konaní. Anketový lístok obsahoval 15 otázok, ktoré boli zamerané na zistenie, či majú respondenti vlastnú skúsenosť s korupciou na tomto súde a ak áno, aké sú jej cesty a dôvody. Anketové lístky boli anonymné a odovzdávali sa buď do schránky na súde alebo prostredníctvom pošty. Anketu vyhodnotili dve organizácie mimovládneho sektoru.

Čo vás primälo k tomu, aby ste sa podujali na takúto zaiste nie populárnu akciu?
- Bolo to viac podnetov. Jednak zverejnené prieskumy o korupcii v súdnictve, ktorých výsledky boli pre justíciu nelichotivé, ale zároveň veľmi všeobecné a neadresné. Druhým dôvodom bolo, že od 1. 8. 2OOO sme zaviedli protikorupčné opatrenie, a to prideľovanie súdneho spisu sudcovi na základe náhodného výberu prostredníctvom počítačového programu v projekte Súdny manažment. Cieľom ankety bolo overiť si, či došlo k zvýšeniu dôveryhodnosti súdu. Podnetom sa stalo napríklad aj vyjadrenie ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej, ktoré oodznelo na pôde nášho súdu. Vraj má také informáácie, že niektorých slovenských sudcov možno podplatiť z večera do rána a že justícia nepožíva dôveru. Presvedčila som sa, že je najvyšší čas sa týmito vecami konečne zaoberať a že to môžu urobiť iba sudcovia.

Aké opatrenia ste na základe výsledkov ankety podnietili a zaviedli na vašom súde?
- Výsledky ankety ma presvedčili o tom, ž prideľovanie súdneho spisu (prípadu) sudcovi náhodným výberom bez možnosti zásahu ľudského činiteľa je správny krok. Na súde platí výslovný zákaz stretávania sa sudcov s účastníkmi konania mimo pojednávania alebo úradného výkonu a anketové lístky majú občania stále k dispozícii. Toto všetko pôsobí aj mimo budovy súdu. Sudcovia sú ostražitejší vo svojich kontaktoch a musia si dávať pozor na svoje správanie vždy a všade, lebo aj občania si začínajú uvedomovať, čo sa smie a čo nie a všímajú si to.

Mali ste alebo máte nasledovníkov?
- Áno, v podstate rovnaká anketa prebieha v súčasnosti na Krajskom súde v Banskej Bystrici a na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši.

Vy zaiste poznáte svojich kolegov na pracovisku. Aký stupeň poznania je potrebný pre to, aby mal nadriadený stopercentnú dôveru v počínanie svojich spolupracovníkov?
- Predseda súdu nie je v pravom slova zmysle nadriadeným sudcu. Predseda súdu má vytvárať podmienky pre rozhodovaciu činnosť sudcu a súdu a za to zodpovedá. Dôvera v spolupracovníkov by mal byť veľká, ale nie stopercentná. Ani seba človek nepozná stopercentne, preto je dobré občas pochybovať. Lenže treba hľadať mieru aj dôvery, aj pochybností. Veľa dôvery nás uspí a veľa pochybností nás zastaví. Cesta je niekde uprostred a človek by po nej nemal ísť sám, mal by byť konfrontovaný dôverou aj pochybnosťami iných.

Pojem nezávislosť sudcu je zaiste zaväzujúci a naznačuje veľký vklad do osobnosti sudcu. Je to osoba nielen odborne fundovaná, ale i osobnostne natoľko vykryštalizovaná, že riadiť sa svojím svedomím by malo byť zárukou zrelých rozhodnutí. Ako nad tým bdieť?
- Dali ste mi ťažkú otázku. Mnohé súdne systémy práve z dôvodu, že sudcom má byť osoba odborne fundovaná, morálne vyspelá, u ktorej sa predpokladá, že nezlyhá, do funkcie sudcov ustanovujú právnikov, ktorí v profesionálnom aj osobnom živote veľa dokázali, sú už vykryštalizované osobnosti, čitateľné, známe. Stať sa sudcom je vyvrcholením pracovnej kariéry a je to aj výsledok bezúhonného života. U nás máme dlhodobo iný systém. Sudcami sa spravidla stávali absolventi právnickej fakulty - odborne zdatní, ale osobnostne ešte nečitateľní. Potom sa formovali, formujú až v justícii s tým, že sú vybavení sudcovskými právomocami a nezávislosťou. Niekedy dozrejú v skutočné osobnosti a niekedy nie. Ak sme sa rozhodli zmeniť tento systém, potom by sme sa mali zamerať na systematické odborné školenia, ale aj na pravidelné tréningy takých zručností, akými sú napríklad mediácia, asertivita a podobne.

Nad človekom, ktorý sa už stal sudcom, a teda súčasťou súdnej moci, by už mala bdieť len súdna moc. To znamená, že sudcovia sami ba sa mali "nehodných" sudcov zbaviť. Zatiaľ je to utópia.

JARMILA WANKEOVÁ


Zpět na obsah