SLOVENSKÉ DOTYKY
 

KULTÚRA SLOVÁKOV V ČESKU

Sonda

Popri jazyku, etnickom vedomí a etnickom pomenovaní predstavuje kultúra jednu z najpodstatnejších zložiek etnicity. Možnosť realizovať sa v sfére kultúry národného jazyka je jedným zo základných národno-menšinových práv a pojem kultúrny život predstavuje obsiahly komplex činností.

Našu pozornosť zameriame na problematiku kultúrneho života Slovákov žijúcich, alebo pôsobiacich v českých krajinách po roku 1945, na otázky vzniku a rozvoja slovenských kultúrnych aktivít, ako aj vzťahu slovenských orgánov a miestnych českých orgánov štátnej správy k týmto otázkam. Popri charakteristike činnosti jednotlivých slovenských kultúrnych a spoločenských organizácií sa pokúsime postihnúť aj vzťah kultúrnej činnosti v národnom jazyku k zachovávaniu etnickej identity, ako aj jej vplyv na formovanie menšinového povedomia Slovákov v období po rozdelení spoločného štátu.

Časovo sa príspevok dotýka rozsiahleho obdobia rokov 1945 - 1998, a preto charakteristika jednotlivých slovenských kultúrnych aktivít nebude detailná.

Hlavnými zdrojmi informácií o sledovanej problematike boli pre nás popri publikovaných prácach a dobovej tlači predovšetkým archívne pramene z fondov Slovenského národného archívu v Bratislave - fond Úrad predsedníctva SNR a fondy jednotlivých povereníctiev SNR, z Archívu literatúry a umenia v Martine - fondy k miestnym odborom Matice slovenskej v českých krajinách, zo Zemského archívu v Opave a Okresného archívu v Karvinej.

V prvom povojnovom decéniu

Z doteraz uverejnených štúdií o slovenskej komunite v českých krajinách je známe, že Slováci tu žili už dávno pred vznikom prvého spoločného štátneho útvaru, že ich počty vzrástli hlavne po skončení druhej svetovej vojny v súvislosti s osídľovaním českého a moravskosliezského pohraničia vyľudneného po odsune Nemcov, ako aj to, že popri Slovákoch zo Slovenska prichádzali do západnej časti republiky aj slovenskí reemigranti z Juhoslávie, Francúzska, Maďarska a Rumunska. Hlavnou príčinou migrácie slovenského obyvateľstva bol sociálno-ekonomický faktor, snaha o získanie výhodnejších pracovných príležitostí a zlepšenie sociálneho postavenia rodín.

Slováci prichádzali do českých krajín s cieľom získať poľnohospodársku usadlosť a usídliť sa tu natrvalo, alebo - čo bolo častejšie - získať zamestnanie v priemyselných fabrikách. Otázky ich pracovného zaradenia a regulácia trhu pracovných síl boli pre československú spoločnosť v tej dobe prioritnými a problematika národného života Slovákov stála skôr na okraji záujmu miestnych orgánov štátnej správy. Obnovený československý štát bol po vojne budovaný ako štát dvoch rovnoprávnych národov bez národsnostných menšín a Slováci do českých krajín prichádzali ako príslušníci druhého štátotvorného národa so všetkými národnostnými právami.

Kým české miestne orgány venovali otázkam kultúrneho života Slovákov v českom pohraničí v povojnovom období len okrajovú pozornosť, situácia na Slovensku bola iná. Jednotlivé politické strany, kultúrne inštitúcie ako aj ústredné slovenské orgány si uvedomovali potrebu zaoberať sa touto stránkou slovenskej migrácie a udržiavať národné povedomie Slovákov. Už v roku 1946 vyšiel v slovenskej tlači seriál článkov postihujúci postavenie Slovákov v českom pohraničí. Problémom bol nedostatok informácií o počtoch slovenských migrantov a ich územnom rozložení, pretože zďaleka nie všetci boli podchytení úradnou evidenciou na Okresných úradoch ochrany práce. Odhady ich počtu sa pohybovali od 100 do 180 tisíc a ako zdôrazňovali napríklad Katolícke noviny - takejto mase ľudí bolo treba venovať osobitnú pozornosť s ohľadom na jej sociálne aj kultúrne potreby.

Predstavitelia komunistickej strany vítali migráciu Slovákov do českých krajín ako účinnú pomoc celému národnému hospodárstvu v zložitom období povojnovej obnovy. Ich záujem o slovenských robotníkov v českých krajinách vzrástol napríklad v predvolebnom období roku 1946 a sľuby na adresu Slovákov počítali s nimi ako s potencionálnymi voličmi. Po neúspechu KSS vo voľbách na Slovensku malo premiestňovanie pracovných síl zo Slovenska do českého pohraničia slúžiť okrem iného aj ako prostriedok politickej prevýchovy bezpartijných a ľudáckych živlov zo Slovenska.

Činitelia Demokratickej strany, po voľbách 1946 najsilnejšej politickej strany na Slovensku, zaujímali k týmto otázkam skôr negatívny postoj. Podľa nich Slováci pracovali v českých krajinách zväčša ako pomocné nekvalifikované pracovné sily a boli dobrým a lacným pracovným materiálom. Starostlivosť o ich národný život bola podľa nich nedostatočná, pretože nemali možnosť kultúrneho ani náboženského života, ani spolkové organizácie na využívanie voľného času. Podľa odhadov Demokratickej strany pracovalo v povojnovom období v Čechách okolo 250 tisíc slovenských robotníkov, čím sa podľa nej vyľudňovalo Slovensko a odoberali sa mu pracovné sily potrebné pre jeho industrializáciu.

Na samotných Slovákov žijúcich v českom pohraničí negatívne pôsobil nedostatočný kontakt so Slovenskom, málo informácií o dianí na ňom, absencia slovenských kníh, novín a časopisov, ako aj nedostatočné možnosti kultúrneho života v materinskom jazyku. Sami si preto už v priebehu roku 1945 zakladali rôzne kultúrne spolky a združenia, akými boli napríklad: Spoločnosť priateľov Slovenska v Moravskej Ostrave, Baník - krúžok slovenských banských akademikov v Ostrave, Slovenský ochotnícky krúžok v Aši, Slovan - divadelný ochotnícky krúžok v Novom Bore, Ochotnícky divadelný krúžok v Rossbachu a v ďalších českých mestách. Obnovená bola tiež činnosť slovenského vzdelávacieho a zábavného krúžku Bradlo, ktorý vznikol už v roku 1929 v Zlíne, ako aj známeho spolku slovenských vysokoškolákov Detvan v Prahe. V celom rade českých a moravských miest boli založené tiež pobočky Československej spoločnosti s hlavným cieľom rozvíjať česko-slovenskú vzájomnosť. Na moravsko-slovenskom pomedzí bola začiatkom roku 1947 založená Moravsko-slovenská spoločnosť Vlára s cieľom zbližovať Čechov a Slovákov a upevňovať ich bratský pomer.

Činnosť jednotlivých slovenských spolkov bola však nielen na rôznej úrovni, ale aj značne roztrieštená a nekoordinovaná, čo sami Slováci pokladali za veľký nedostatok. Obracali sa preto na ústredné slovenské orgány aj na Maticu slovenskú ako reprezentantku slovenského národného života, s prosbou o poskytnutie pomoci pri organizovaní kultúrneho života. Výsledkom intervencií prdstaviteľov slovenského kultúrneho spolku z Teplíc- Šanova na Povereníctve informácií a na ústredí Matice slovenskej v Martine bolo uznesenie Povereníctva informácií adresované Prezídiu SNR, zdôrazňujúce potrebu starostlivosti o všetkých Slovákov v českom pohraničí a príchod delegácie Matice slovenskej do českých krajín vo februári 1947. Predstavitelia Matice si uvedomovali, že "Slovákom v materinskej krajine treba sa postarať o Slovákov v Čechách, pomôcť im, aby ostali pri našom tele duchovne".

Delegácia Matice slovenskej a zástupcov Ministerstva školstva navštívila vo februári 1947 niekoľko českých pohraničných miest a oboznámila sa so životom a problémami tam žijúcich Slovákov. Výsledkom jej návštevy bolo založenie niekoľkých miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS) ako základných organizačných jednotiek kultúrneho života Slovákov. Postupne vzniklo v rokoch 1946 - 1948 v českých krajinách 42 miestnych odborov Matice slovenskej. Z najpočetnejších spomenieme napr. MO MS v Aši, Dolnom Rychnove, Děčíne, Ervěniciach, Chomutove, Libavskom údolí, Oloví, Ústí nad Labem.

V nasledujúcich rokoch vznikali ďalšie miestne odbory MS a ich celkový počet dosiahol čísla 76. Početné a aktívne matičné miestne odbory vznikali aj na Morave. Napríklad v Krnove pôsobil MO MS v rokoch 1949 - 1952 a mal 138 členov. Krátky čas tam existoval aj Spolok divadelných ochotníkov Kollár, zameraný na dramatické umenie a rozvoj slovenského divadelníctva. Početný a veľmi aktívny bol miestny odbor Matice slovenskej v Prostějove, ktorý spolupracoval s pobočkou Československej spoločnosti a mal plnú podporu miestnych úradov aj politických strán. MO MS vznikol tiež v Hevlíne pri Mikulove.

Jednotlivé miestne odbory Matice slovenskej sa odlišovali nielen počtom svojich členov od desiatok po stovky, ale aj rozdielnou kvalitou svojej činnosti. Niektoré boli viac aktívne, iné menej, čo bolo determinované prirodzene aj odlišnosťami v záujme o organizovanie kultúrneho života medzi Slovákmi v jednotlivých oblastiach. Niekde, kde žili početnejšie skupiny slovenského obyvateľstva, prejavoval sa väčší záujem, Slováci sa nadšene zapájali do kultúrnych akcií. Stretali sa pritom s plnou podporou miestnych úradov a osvetových rád. Inde bol záujem samostatných Slovákov o vlastný kultúrny život skôr vlažný a činnosť MO MS stagnovala, alebo po krátkom trvaní zanikla - väčšinou po návrate aktívnych členov naspäť na Slovensko.

Činnosť jednotlivých miestnych odborov Matice v českých krajinách bola zameraná v súlade so stanovami predovšetkým na kultúrne akcie a vzdelávanie. Ich členovia organizovali ochotnícke divadelné vystúpenia, spevácke krúžky, slovenské zábavy a plesy, výstavy slovenských kníh, prednášky a večierky pri výročiach významných udalostí alebo osobností (napr. slávnosti na počesť 150. výročia narodenia Š. Moyzesa v roku 1947, na počesť M. R. Štefánika, A. Sládkoviča a.i.), výlety ap. Zakladali knižnice slovenských kníh a čitárne časopisov. Aktivity českých matičných odborov slovenské orgány vítali a kladne hodnotili.

V niektorých českých mestách mali miestne odbory Matice slovenskej k dispozícii svoje spolkové miestnosti, kde sa okrem kultúrnych večierkov konali často aj rodinné oslavy ako svadby, krstiny ap. Svoju činnosť neorganizovali izolovane, naopak spolupracovali s českými kultúrnymi spolkami a spoločenskými organizáciami. Mali tiež snahu udržiavať stály kontakt s ústredím Matice, potrebu ústredného riadenia, organizovania a konzultovania problémov kultúrneho života. Styk s ústredím MS však nebol vždy optimálny a sľuby vedúcich funkcionárov Matice na vyslanie delegátov do českých krajín ústili neraz do stratena.

Určitou prekážkou v činnosti matičných odborov v českých krajinách bol stav akéhosi legislatívneho provizória, keďže Miestne odbory Matice neboli na území českých krajín nostrifikované. Zemské alebo okresné národné výbory iba brali na vedomie vznik toho ktorého miestneho odboru podľa zákona o práve spolčovania č. 134/1867 v znení dekrétu prezidenta č. 81/1945, ale nemohli ich zaregistrovať, ani sa vyjadrovať k ich stanovám. Táto právna neujasnenosť slúžila niektorým MNV ako argument na odmietnutie podpory ich činnosti.

Pretože hlavný diel starostlivosti o kultúrny život Slovákov v českých krajinách prevzalo na seba Povereníctvo informácií a osvety a Povereníctvo školstva v priamej súčinnosti s Maticou, tieto orgány činnosť MO MS nielenže bedlivo sledovali, ale plne ju aj podporovali. Snažili sa zabezpečiť pre Slovákov v českých zemiach dostatok slovenskej literatúry a tlače, prispievali preto na predplatné slovenských novín a časopisov, zaslali MO MS niekoľko zväzkov slovenských kníh aj gramofónových platní. Financovali zájazdy slovenských divadelných aj hudobných súborov do českého pohraničia, podporovali aj vysielanie v slovenčine z krajanských rozhlasových staníc v Ústí nad Labem a v Tepliciach-Šanove, ako aj vyučovanie slovenčiny formou záujmových krúžkov.

Konkrétnym výsledkom starostlivosti ústredných slovenských úradov o Slovákov v Čechách bolo vydávanie časopisu Slovenské hlasy. S podtitulom Týždenník Slovákov v českých zemiach vychádzal v rokoch 1947 a 1948 v Prahe. Hlavnú zásluhu na jeho vydávaní malo Povereníctvo informácií, ktoré v spolupráci s MO MS zorganizovalo akciu na získanie jeho dopisovateľov aj predplatiteľov.

Časopis informoval o aktuálnych politických a hospodárskych udalostiach doma i v zahraničí, prinášal odpovede na konkrétne otázky slovenských robotníkov týkajúce sa napr. rozviazania pracovného pomeru, nároku na ošatenie, odlučné ap., články, reportáže o Slovákoch, robotníkoch, roľníkoch, študentoch v jednotlivých českých oblastiach, informácie o práci miestnych odborov Matice slovenskej v českých krajinách, ako aj poviedky, humor, zprávy zo športu ap. Redaktori časopisu sa snažili osloviť všetky vrstvy Slovákov v českých krajinách a o tom, že sa im to úspešne darilo, svedčili kladné ohlasy čitateľov.

Slovenské hlasy plnili medzi Slovákmi v českých krajinách významnú úlohu tým, že zlepšili informovanosť o ich živote, práci, kultúrnych aktivitách, čím pomáhali zbližovať jednotlivé skupiny slovenského obyvateľstva a prispievali aj k upevňovaniu česko-slovenskej vzájomnosti. Vychádzali však iba dva roky a nemali nasledovníka. V politicky odôvodnenom rozhodnutí zrušiť ich vydávanie, keď údajne úspešne splnili svoju úlohu boja s ľudáckou reakciou, sa v plnej miere už odrážala zmena politických pomerov po nástupe komunistickej totality.

Tento fakt sa premietal aj do činnosti matičných odborov a do kultúrnej činnosti Slovákov vôbec. A tak keď v marci 1948 boli v českých krajinách zriadené štyri slovenské osvetové inšpektoráty (v Karlových Varoch, Tepliciach-Šanove, Liberci a v Opave), v smerniciach pre Okresné osvetové rady pre organizovanie kultúrneho života sa objavili nielen vzletné frázy o systematickosti a plánovitosti kultúrneho života, ale aj zoznam odporúčanej literatúry a divadelných hier, ktoré sa mohli hrať. Bola to neklamná snaha o ovplyvňovanie a organizovanie kultúrneho života Slovákov v duchu nastupujúcej ideológie marxizmu. Za predsedov MO MS mali byť volení len pokrokoví a politicky spoľahliví Slováci a hrať sa odporúčali iba divadelné hry uvedené v pripojenom zozname. V oficiálnych úradných dokumentoch sa stále častejšie objavovali tiež tvrdenia, že najväčšiu podporu pre svoju činnosť našli Slováci u českých komunistov.

Činnosť jednotlivých českých MO MS napriek snahe ústredia o oživenie postupne ochabovala a po zmene organizačného štatútu Matice slovenskej v roku 1953 jednotlivé matičné odbory zanikli. Aj keď MO MS existovali relatívne krátku dobu, zohrali významnú úlohu pri rozvoji kultúrneho života Slovákov a prispievali k udržaniu ich národného povedomia.

Od druhej polovice 50. do konca 80. rokov

K znovuoživeniu slovenských kultúrnych aktivít došlo od druhej polovice 50. rokov v súvislosti s príchodom ďalších slovenských migrantov do českých krajín, smerujúcich predovšetkým do priemyselných oblastí. Významným centrom slovenského kultúrneho života sa stalo v tej dobe predovšetkým Karvinsko. Tento sa sústreďoval okolo prvej slovenskej školy, ktorá tu vznikla v roku 1956. Najskôr boli otvorené dve slovenské triedy a od 1. septembra 1958 sa už vyučovalo v samostatnej slovenskej škole. Záujem o vyučovanie v národnom jazyku u Slovákov pozvoľna stúpal, takže v školskom roku 1960/61 slovenskú školu navštevovalo už 408 žiakov a mala 13 tried a v školskom roku 1969/70 vznikla v Karvinej druhá kompletná slovenská základná škola.

Prvá slovenská základná škola v Karvinej sa stala prakticky hneď od svojho vzniku centrom kultúrneho života Slovákov. Už v decembri 1956 tam založili rodičia slovenských detí ochotnícky divadelný súbor Detvan a medzi deťmi pôsobil súbor Kriváň, združenie rodičov školy sprostredkúvalo tiež vystúpenia divadelných súborov zo Slovenska, staralo sa o dovoz slovenskej tlače, získavalo jej predplatiteľov, šírilo medzi Slovákmi slovenské knihy a z jeho radov vyšiel v roku 1968 podnet na založenie miestneho odboru Matice slovenskej v Karvinej.

Kultúrne aktivity Slovákov sa úspešne rozvíjali aj v Ostrave, kde v roku 1958 pracoval divadelný krúžok mladých slovenských stavebníkov v Porube. Ochotnícky krúžok pôsobil aj v Bohumínskych drátovniach, ZK Hlubina organizoval pravidelné vystúpenia martinského divadla, výmenné zájazdy, Štátne divadlo v Ostrave uzavrelo družbu so Štátnym divadlom v Košiciach, MěNV v Ostave s MsNV v Žiline.

Po znovuobnovení činnosti Matice slovenskej na Slovensku v auguste 1968 vznikali jej odbočky aj v českých krajinách, napriek tomu, že zákon o Matici platil opäť len na území Slovenska. Odbočky MS v českých krajinách sa mali aktívne podieľať na vytváraní priaznivých podmienok kultúrneho a verejného života všetkých slovenských občanov v českých krajinách, na rozširovaní možností pre sebavzdelávanie a vzdelávaciu činnosť zábavnú a rekreačnú.

K najaktívnejším odbočkám Matice slovenskej patrili v tomto období MO MS v Karvinej a MO MS v Prahe. Karvinská odbočka vznikla vďaka iniciatíve učiteľov slovenskej školy a rodičov detí na jeseň 1968. Získala postupne 200 členov rôzneho sociálneho postavenia od učiteľov, baníkov, železničiarov, murárov, robotníkov až po ženy v domácnosti. Vyvíjala bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť. Nadviazala kontakty s MO MS v Považskej Bystrici aj s odborom ONV v Karvinej. Založila národopisný súbor, klub Štúrovej mládeže aj klub mladých literátov a výtvarníkov. Podieľala sa na príprave Dní družby Čechov, Slovákov a Poliakov, organizovala súťaže v hudbe, tancoch, výtvarnom prejave, výstavky slovenských kníh, večery slovenskej poézie, spevu, hudby.

Začiatkom roku 1970 vítal predseda karvinskej odbočky MS M. Behúň v Karvinských novinách ustanovenie prípravného výboru MO MS v Havířove a zdôrazňoval potrebu zachovania národnej identity Slovákov v Čechách slovami: "My, ktorí žijeme mimo územia svojho národa, sme povinní ho čestne reprezentovať, ostať mu verní v myslení a konaní. Vážme si národy iné, žime s nimi v svornosti, v zhode, no nezabúdajme na svoj milý, malý národ. Ľúbme ho celým svojím bytím tak, aby sme čestne obstáli na jeho postati."

Za výdatnej podpory MO MS v českých krajinách so záujmom sledovalo a plne ju podporovalo a oceňovalo aj predsedníctvo a výbor Matice slovenskej v Martine. Matičné odbory na českom území pokladalo za prirodzené združenie slovenských pracujúcich pre poznávanie a šírenie slovenskej národnej kultúry nielen medzi sebou, ale aj v českom národnom prostredí, čím sa utužovali vzťahy Čechov a Slovákov. Predpokladalo sa, že v krátkom čase sa uskutoční legalizácia MS v ČSR aj formálne.

Na nutnosť nostrifikácie zákona o Matici slovenskej v Českej republike opakovane upozorňovali odbor kultúry Sm KNV, komisia pre národnosti Sm KNV aj predsedníctvo KV KSČ.

Od februára 1969 až do roku 1972 rozvíjal bohatú kultúrnu, spoločenskú, športovú aj záujmovú činnosť matičný odbor v Prahe. Organizoval literárno-hudobné večery, výstavy slovenských výtvarných umelcov, spomienkové jubilejné oslavy spisovateľov, spoločenské večery, propagoval divadelné predstavenia a koncerty, organizoval športové a rekreačné akcie a exkurzie pre deti. V rámci svojej školskej sekcie zorganizoval roku 1969 akciu na zistenie záujmu rodičov o zriadenie slovenskej školy alebo výučby slovenčiny ako nepovinného predmetu. Záujem rodičov o samostatnú slovenskú školu bol nedostačujúci, títo uprednostňovali skôr výučbu slovenčiny ako nepovinného predmetu, či zriadenie krúžkov slovenského jazyka na niektorých pražských základných školách. V školskom roku 1969/70 tak vzniklo v jednotlivých pražských obvodoch 11 krúžkov slovenčiny a v školskom roku 1970/71 pôsobilo na území Prahy 8 krúžkov slovenčiny.

Zákon o činnosti MO MS v Českej republike nebol napokon prijatý a činnosť jednotlivých matičných odborov skončila koncom roku 1973, kedy sa na základe zákona SNR č. 167/Zb. o Matici slovenskej okrem iného zrušila členská základňa a miestne odbory MS sa pretransformovali na zariadenia klubového typu pri osvetových zariadeniach národných výborov.

V r. 1974 začala v Karvinej pracovať kultúrna osvetová organizácia Slovákov pod názvom Kultúrne združenie Slovákov, ktorého členmi bolo asi 600 Slovákov v Karvinej. Jeho výbor vypracoval námet na štatút, ktorý vychádzal zo stanov MS a bol prispôsobený podmienkam Severomoravského kraja. Boli v ňom vytýčené funkcie a ciele Kultúrneho združenia Slovákov. Táto kultúrno-osvetová organizácia mala vytvárať a koordinovať kultúrnmy a spoločenský život obyvateľstva slovenskej národnosti, nie však ako duplicitu českej kultúry, ale doplňovať a obohacovať národný kultúrny život.

Zámerom Združenia bolo zvyšovať úroveň kultúrneho života, umožňovať ďalšie vzdelávanie v materinskom jazyku, rozvíjať spoluprácu s obyvateľmi všetkých národností mesta.

V r. 1975 Združenie Slovákov a Mestský kultúrny dom v Karvinej uzavreli dohodu o spolupráci pri organizovaní kultúrneho života Slovákov a o šírení slovenskej kultúry. Kultúrne združenie Slovákov sa stalo klubovým zariadením Mestského domu kultúry v Karvinej. Organizovalo bohatú spoločenskú, záujmovo-spoločenskú, záujmovo-umeleckú a kultúrno-výchovnú činnosť, podieľalo sa na oslavách významných výročí a realizovalo aj rad výstav. Združenie vytvorilo aj záujmové umelecké súbory: spevácky zbor, divadelný súbor, cimbalovú muziku, tanečnú skupinu a súbor ľudových piesní a tancov Tatranec.

Z pražského matičného odboru vznikol Klub slovenskej kultúry, spadajúci pod Pražské kultúrne stredisko, čím bol napojený na rozpočet pražského magistrátu. V r. 1985 zriadilo Ministerstvo kultúry ČSR Dom slovenskej kultúry a Klub sa stal jeho záujmovým združením. Právnu subjektivitu získal KSK až v roku 1991.

Okrem spomínaných kultúrnych združení nemali Slováci v českých krajinách až do roku 1989 žiadnu inú národnostnú organizáciu. Jedinou možnou organizačnou základňou národnostných menšín boli v tomto období kultúrne združenia oficiálne uznaných národností. V ČR to bol Poľský zväz kultúrne osvetový (PZKO) a Kultúrne združenie občanov ČSSR nemeckej národnosti.

Slováci žijúci v českých krajinách tu boli v postavení druhého štátotvorného národa a ustanovenia týkajúce sa organizácií národnostných menšín sa na nich nevzťahovali, hoci v skutočnosti menšinové práva využívali - používali v jazykovej komunikácii často svoj materinský jazyk, disponovali svojím školstvom a kultúrne sa organizovali.

OĽGA ŠRAJEROVÁ


Zpět na obsah