Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
DECEMBER 2004 - JANUÁR 2005
Úvodník
POHYBY A ZMENY V RADE VLÁDY
Fotografka Anna Feldeková
NEDOVOĽ, ABY ZAHYNUL TVOJ OBRAZ
Česko-slovenská rekonštrukcia
ROVNAKO AKO PRED 60 ROKMI
Ekonomická reforma v praxi
ČO ČAKÁ SLOVENSKO OD 1. JANUÁRA 2005
Socha erbu v Košiciach
SILNÝMI PUTAMI SPOJENÁ S PRAHOU
Filmový festival
ETNOFILM V ZÁSADNÝCH PREMENÁCH
Konferencia k výročiu
10 ROKOV ČESKEJ UNIVERZITNEJ SLOVAKISTIKY
Ivan Dérer
SLOVENSKÝ POLITIK V PRAHE
S herečkou Dianou Mórovou
SOM ŠŤASTNÁ, ŽE DIVÁCI MA CHCÚ POČUŤ, VIDIEŤ, ŽE SA CHCÚ SMIAŤ
S Oliverom Dohnányim
DIRIGENT SO ŠĽACHTICKÝM TITULOM
Konferencia venovaná MUDr. Janovi B. Kraiczovi
PRIATEĽ ŠTEFÁNIKA A MASARYKA
Nový príspevok k holokaustu
BOL SOM MLADÝ A CHCEL SOM ŽIŤ
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová